Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms


Administracinės paslaugos pavadinimas Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos už būstą teikiamos:

1) žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų);

2) nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;

3) nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).

Kompensuojama 50 procentų išlaidų už:

1) būsto šildymą;

2) karštą vandenį;

3) geriamąjį vandenį ir nuotekas;

4) dujas;

5) kietąjį ir skystąjį kurą;

6) elektros energiją;

7) laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį;

8) žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį;

9) bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais;

10) komunalinių atliekų išvežimą.

Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.

Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.

Atnaujinimo data 2017-03-02
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
  • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-12-06 įsakymas Nr. A1-646 „Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-31 įsakymas Nr. 13B-123 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms taikymo tvarkos aprašo tvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymas;

2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;

3. Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai;

4. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma;

6. Darbingumo lygio pažyma;

7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas;

8. Nukentėjusiojo nuo1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas;

9. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų (kai nėra duomenų mokinių (studentų) registre.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą;  apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;

2.Iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens darbingumo lygį ir priežastis;

3. Iš Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyrius, vyriausioji specialistė

Asta Matulienė,

tel. +370 349 50142,  

el. p. asta.matuliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Ūselienė,

tel. +370 349 50142,

el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Laidojimo išlaidų kompensacija nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui išmokama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo išlaidų kompensacijai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos. Kai nepriklausomybės gynėją laidojantis asmuo dėl laidojimo išlaidų kompensacijos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos, laidojimo išlaidų kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo išlaidų kompensacijai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Asmuo rašydamas prašymą (laisva forma) nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį, duomenis apie šeimos narius (vardas, pavardė, asmens kodas, giminystės ryšys, socialinė padėtis).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis