PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

 

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastą kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija"  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Remiamos veiklos:

saugios kaimynystės, sveikatą ir aplinką puoselėjančių bendruomenių bei kitų tinklų kūrimas; socialinių įgūdžių mokyklėlių organizavimas vaikams ir tėvams (mokant higienos, etikos, maisto gaminimo, buities darbų ir t.t.); specialistų (pvz., psichologų) pagalbos organizavimas socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms; ilgalaikių bedarbių darbinių įgūdžių ugdymas; žalingų įpročių prevencija; pagalbos vienišiems pensinio žmonėms organizavimas ir kitos iniciatyvos, atitinkančios priemonės tikslą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Teisinis statusas – viešieji juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, LR Viešųjų įstaigų, LR Labdaros ir paramos fondų, taip pat LR Biudžetinių įstaigų įstatymus.

Pobūdis – nevyriausybinė organaizacija arba biudžetinė įstaiga.

Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik Jonavos rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys subjektai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 74 339,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

10 000,00  Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno, ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo arba iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai ne pelno vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą ir jį teikia viešasis juridinis asmuo arba NVO, yra veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 74 339,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.jonavosvvg.lt ir www.nma.lt,  taip pat Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Žeimių g. 15-309, Jonava.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 5 d. 10.00 val. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. 13.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Žeimių g. 15-309, Jonava. Paraiška ir (arba) papildomi  dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, arba elektroniniu paštu (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Žeimių g. 15-309, Jonava arba elektroniniu paštu: jonava.vvg@gmail.com ir telefonu 8 656 42043 darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 13.00 val.