KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL JONAVOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

JONAVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Jonavos miesto vietos plėtros strategiją

Nr. 6

Vietos plėtros strategijos veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, kuriam/kurioms įgyvendinti skelbiamas kvietimas

2.2.2. Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.

Atrankos kriterijai

 

 

 

 

Jonavos miesto vietos plėtros strategijos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų aprašas, patvirtintas Jonavos vietos veiklos grupės valdybos sprendimu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 2017/05/17

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymo atrankos kriterijus sudaro:

  • bendrieji administracinės atitikties
  • bendrieji naudos ir kokybės kriterijai;
  • specialieji naudos ir kokybės kriterijai.

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka arba nuoroda į šią tvarką

Jonavos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų tvarkos aprašas patvirtintas Jonavos vietos veiklos grupės valdybos sprendimu 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 2017/05/17

Reikalavimai projektams

 

 

 

 

Reikalavimai projektams, remiamoms veikloms, tikslinėms grupėms, finansavimo šaltiniams, projekto vietai, tinkamoms finansuoti išlaidoms apibrėžti Jonavos vietos miesto vietos plėtros strategijoje ir Įsakymas „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" (toliau – PSFA).

Finansavimo šaltiniai:

Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas" veiksmo, kuriam įgyvendinti skirtas projektas, išlaidoms buvo nurodytas didesnis nei 7,5 proc. pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažesniu nei minėtos vietos plėtros strategijos dalyje veiksmui nurodytu procentu.

(PFSA 39, 40 ir 44 p.).

Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma (PFSA 41 p.)

Projekto vieta:

Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (PFSA 21 p.).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Nurodytos PFSA 44 p.

Nuoroda į PSFA

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o

Reikalavimai pareiškėjams

PSFA 13 p.

Planuojama projektams paskirstyti ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto ir (jei taikoma) savivaldybės biudžeto lėšų suma

Veiksmai:

2.2.2. Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.

Šiam veiksmui skirta paramos lėšų suma – 18 320,00 eurų.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas

 

 

 

Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai turi būti išsiųsti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo pristatomi asmeniškai iki Kvietime nustatyto termino pabaigos šiuo adresu:

Jonavos vietos veiklos grupė

Žeimių g. 15

LT-55158 Jonava

309 kab.

Kitais būdais arba kitais adresais pateikti Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai nebus registruojami ir vertinami. Siunčiant Vietos plėtros projektinį pasiūlymą paštu arba per kurjerį, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip Kvietime nurodyta data. Vėliau gautas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas nebus registruojamas.

Pareiškėjas užantspauduotame voke pateikia 2 vietos plėtros projektinio pasiūlymo egzempliorius (1 originalą ir 1 kopiją) ir tiek pat pridedamų dokumentų (ir jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Kopija laikoma  tinkama, jei ji (arba jos pirmasis ir paskutinis lapas) patvirtinta žyma ,,Kopija tikrai" ir pareiškėjo antspaudu (jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) bei asmens, turinčio teisę veikti  pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir kitų lapų apatinėje dalyje esančiame laisve plote nurodoma ,,Kopija tikra" ir pasirašoma.

Kiekvienas vietos plėtros projektinio pasiūlymo egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti.

 

Pareiškėjams Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiami pranešimai, informuojantys, kad jų Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai yra gauti ir užregistruoti.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo

 

2019 m. liepos 5 d. 13 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki

 

2019 m. rugpjūčio 19 d. 13 val.

Planuojami potencialių pareiškėjų mokymai, konsultacijos

Mokymų  vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams laikas ir vieta:

2019 m. liepos 15 d. 8.30 val. adresu:

Žeimių g. 13-308, Jonava

Būtina išankstinė registracija tel. Nr. +370 656 42 043 arba el. paštu julius.paulikas@gmail.com.

Kita svarbi informacija

 

 

 

 

Juozas Jokimas

Jonavos vietos veiklos grupės pirmininkas

tel. nr.:  +370 671 50 572

el. paštas: jokimasjuozas@gmail.com

 

Petras Vyšniauskas

Jonavos vietos veiklos grupės projekto vadovas

tel. nr.:  +370 670 22 853

el. paštas: petrasvysniauskas@gmail.com