KVIETIMAS Į VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMOS PRISTATYMĄ

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija ketina įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Taurostos parke, Jonavoje" pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga".

Vadovaujantis Europos kraštovaizdžio Orhus‘o konvencijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12, Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. balandžio 3 d. 17.15 val. Jeronimo Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonava, organizuoja visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos pristatymą ir viešąjį svarstymą.

Kviečiame visus Jonavos miesto gyventojus, vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas prisijungti prie kraštovaizdžio formavimo Taurostos parke, Jonavoje, ir aktyviai dalyvauti kraštovaizdžio formavimo programos viešajame svarstyme, išreikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus dėl programos sprendinių.

 

Programa.

 

Bendrojo plano sprendiniai.

 

Brėžinys.