AŠTUNTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AŠTUNTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2019-11-21     13.00 val.

     D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė 

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Pranešimo trukmė (min.)

Kuruojantis komitetas

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Jolanta Stuckaitė, Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Justas Budriūnas

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo

 

Danutė Petronienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl UAB „Baltasis pyragas" atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių

Danutė Petronienė, Marijona Širvelienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio

Danutė Petronienė, Marijona Širvelienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 1TS – 6 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo" dalinio pakeitimo

Asta Sivolovienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose" pakeitimo

Vytautas Žebrauskas,

Gintaras Stašionis

10

Visi komitetai

 1.  

Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Skirmutė Gajauskaitė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Skirmutė Gajauskaitė,

Daiva Skebienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Mokinių priėmimo į Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Roma Jurgilienė

5

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-267 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo" 1 punkto pakeitimo

Daiva Ūselienė

5

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

 1.  

Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 4.1.1. uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą" įgyvendinimo priemonę 04.1.1.-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas"

Alfredas Sadzevičius

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų patvirtinimo

 

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie projektų, įgyvendinamų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija"  priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas"

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų įtraukimo į Jonavos rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą

Gitana Gulevienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių parkų ir skverų sąrašo patvirtinimo

Vaidas Zakarauskas

5

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Lukošiškių gyvenamosios vietovės gatvei

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Barborlaukio gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Šilų sen., Praulių gyvenamosios vietovės akligatviams

Vaidas Zakarauskas

5

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Jonavos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo

Aldona Balutienė

5

Visi komitetai

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-292 „Dėl vienkartinio bilieto slidinėti žiemos kalnų sporto komplekse kainos nustatymo" 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios

Regina Stupurienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 1TS – 0286 „Dėl juridinio asmens dalyvio teisių įgyvendinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse" pripažinimo netekusiu galios

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

 

 

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos paslaugos"

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl žemės ploto, esančio Jonavos r., Žeimių sen., Juškonių k. Draugystės g., pripažinimo reikalingu visuomenės reikmėms

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl valstybės  turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono priešgaisrinei tarnybai

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

 1.  

Dėl turto  perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

Miesto reikalų

 1.  

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis"  patikėjimo teise valdomo  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl Jonavos rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Gumaniukienė

5

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

 1.  

Dėl  kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją

Gintautas Brukas,

Remigijus Osauskas

5

Visi komitetai

 1.  

Informacija. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos

Gitana Gulevienė

5

Visi komitetai