Vedėjas

Jolita Gumaniukienė
Tel.: 8 349 61056
El. paštas: jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Kabinetas: 213
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Ona Plėštienė
Tel.: 8 349 50077
El. paštas: onute.plestiene@jonava.lt
Kabinetas: 211
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Rasa Kasputienė
Tel.: 8 349 50106
El. paštas: rasa.kasputiene@jonava.lt
Kabinetas: 212
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas


Tel.: 8 349 50077
Kabinetas: 211
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Karolina Kazakevičienė
Tel.: 8 349 50190
El. paštas: karolina.kazakeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 107
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Živilė Besevičienė
Tel.: 8 349 20008
El. paštas: zivile.beseviciene@jonava.lt
Kabinetas: 321
Pareigybės aprašymas

Turto skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

            Jonavos rajono savivaldybės                                                                                                              administracijos direktoriaus        2015 m.  rugpjūčio 26  d.

            įsakymu Nr. 13B-1314

 

 

JONAVOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO SKYRIAUS  NUOSTATAI

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

                      1. Turto skyrius ( toliau - skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

                      2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

                      3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

                      4. Skyrius steigiamas,  reorganizuojamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                      5. Skyrius gali turėti savo antspaudą.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      6.  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

          6.1. rajono savivaldybei nuosavybės teise  priklausančio turto  valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;

          6.2  valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas ir naudojimas;

          6.3. rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimas, savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas) lengvatinėmis sąlygomis;

                      6.4. smulkaus, vidutinio verslo ir ūkininkų skatinimo programos  rengimas;

                      6.5. licencijų išdavimas mažmeninei prekybai naftos produktais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais,  keleivių vežimui lengvaisiais taksi automobiliais  ir autobusais vietinio susisiekimo maršrutais;

                      6.6. licencijų, skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimui,  išdavimas;              

                      6.7. valstybės paramos būstui išsinuomoti ar įsigyti dokumentų tvarkymas, rajono savivaldybės  butų fondo tvarkymas;

                      6.8. keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais organizavimas;

                      6.9. prekybos  tvarkos turgavietėse ir kitose vietose nustatymas; 

                      6.10.  rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų ūkinės – finansinės veiklos analizavimas;

                      6.11. rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių bei seniūnijų teikiamų paslaugų tarifų ir kainų apskaičiavimas;            

                      6.12. šilumos tiekimo licencijų, šilumos tiekėjui, tiekiančiam per metus mažiau kaip 5 GWH šilumos, išdavimas;

                      7.  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka funkcijas:

          7.1. teikia rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

                      7.2. ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos nustatymo, negyvenamųjų patalpų  nuomos tipinių sutarčių ir perdavimo priėmimo aktų patvirtinimo;

                      7.3. ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos nustatymo, pavyzdinių panaudos sutarčių ir perdavimo priėmimo aktų patvirtinimo;

                      7.4. ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl pripažinto nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo tvarkos nustatymo;

                      7.5. ruošia rajono savivaldybės turto panaudos sutartis, turto perduodamo pagal panaudos sutartis perdavimo aktus, turto perdavimo patikėjimo teise  valdyti aktus;

                      7.6. ruošia rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl komisijų sudarymo , dalyvauja komisijų darbe turto valdymo naudojimo ir disponavimo klausimais;

                      7.7. teikia metodinę paramą rajono savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei seniūnijoms dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti rajono savivaldybės turto perleidimo ir nurašymo, turto inventorizavimo ir teisinio  registravimo, ruošia tarybos sprendimo ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti rajono savivaldybės turto nurašymo;

                      7.8. vykdo  rajono savivaldybės balanse esančių butų ir kito nekilnojamojo turto inventorizaciją, teisinę registraciją;

                      7.9. vykdo turto perėmimą rajono savivaldybės nuosavybėn ;

                      7.10. ruošia sprendimų projektus dėl valstybės turto valdymo ir naudojimo;

                      7.11. ruošia smulkaus, vidutinio verslo ir ūkininkų rėmimo fondo nuostatus, konsultuoja įmones ir ūkininkus beprocentinių paskolų suteikimo klausimais , analizuoja įmonių bei ūkininkų pateiktą medžiagą, apžiūri įkeičiamą turtą bei pateikia medžiagą Ekonomikos, finansų ir verslo  plėtros komitetui ( Kaimo reikalų komitetui pagal reikalą) dėl paskolų skyrimo bei pratęsimo;

                      7.12. ruošia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl beprocentinių paskolų skyrimo iš smulkaus , vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo bei jų pratęsimo. Ruošia paskolos sutartis,  kitus dokumentus, susijusius su paskolų skyrimu bei pratęsimu, pateikia notarų biurui bei atitinkamo apylinkės teismo Hipotekos skyriui;

                      7.13. teikia rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui  analizę apie suteiktas beprocentines paskolas, jų galiojimo laiko pratęsimą bei gautas palūkanas;

                      7.14. ruošia ir teikia rajono savivaldybės tarybai sprendimų  projektus dėl licencijų išdavimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tvarkos, konsultuoja įmones dėl jų išdavimo, patikslinimo ir papildymo, valstybės rinkliavos klausimais;

                      7.15. išduoda , patikslina ir papildo licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, suveda duomenis ir pateikia šią informaciją rajono policijos komisariatui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos rajono skyriui, VĮ Registrų centrui, spaudai, Valstybinei tabako ir alkoholio tarnybai, įmonėms, užsiimančioms importu ir  didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

                      7.16. ruošia ir teikia tvirtinti rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl licencijų išdavimo, patikslinimo ir papildymo verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais tvarkos, konsultuoja įmones dėl jų išdavimo , patikslinimo ir papildymo bei valstybės rinkliavos klausimais;

                      7.17. išduoda, patikslina ir papildo licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, suveda duomenis ir pateikia šią informaciją rajono policijos komisariatui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio  draudimo fondo valdybos rajono skyriui, VĮ Registrų

centrui, spaudai,  Valstybinei tabako ir alkoholio tarnybai, įmonėms užsiimančioms importu ir didmenine prekyba tabako  gaminiais;

          7.18. ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo, teikia pasiūlymus dėl jų sumažinimo;                                                                     

          7.19. sprendžia valstybės paramos būstui išsinuomoti klausimus: sudaro ir tvarko sąrašus socialinio būsto nuomai, tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondą, į Lietuvą grįžtančių reabilituotų

politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sąrašus būstui išsinuomoti, veda išnuomotų gyvenamųjų patalpų apskaitą;

                      7.20. ruošia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl gyvenamųjų patalpų įsigijimo, savivaldybės būstų suteikimo ir būstų išlaikymui skirtų asignavimų panaudojimo tvarkų nustatymo , gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš apskaitos, patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms, asmenų, galinčių gauti tarnybines gyvenamąsias patalpas, pareigybių patvirtinimo;

                      7.21. ruošia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl asmenų pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą registravimo, sutikimų apsigyventi savivaldybės būste išdavimo tvarkų, gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių, perdavimo priėmimo aktų formų, sąrašų socialinio būsto nuomai prioritetų nustatymo, gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, pakeitimo, nuomos sutarčių, pratęsimo, pakeitimo, apsikeitimo gyvenamosiomis patalpomis;

                      7.22. sprendžia valstybės paramos būstui įsigyti klausimus: rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl papildomų lengvatų grąžinant valstybės remiamus kreditus suteikimo, išduoda pažymas, patvirtinančias teisę į valstybės paramą, veda suteiktų kreditų apskaitą;

                      7.23. dalyvauja komisijų , sprendžiančių gyvenamųjų patalpų įsigijimo, šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus iškeldinimo, gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi klausimus, rengia su šių komisijų darbu susijusius teisės aktus  ir protokolus;

                      7.24. derina paraiškas dėl savivaldybės tuščių butų išlaikymui ir teismo sprendimų, nutraukiant nuomos sutartis, vykdymui reikiamų lėšų skyrimo;

                      7.25. konsultuoja ir teikia informaciją visais su valstybės parama, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis bei savivaldybės būsto nuoma susijusiais klausimais;

                      7.26. analizuoja įmonių ir seniūnijų pateiktus kainų skaičiavimus pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos paruoštą metodiką arba kitą metodiką, ruošia ir teikia rajono savivaldybės tarybos sprendimų  projektus;

                      7.27. teikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai prašymus dėl kainų suderinimo ir dalyvauja komisijos posėdžiuose;

                      7.28. teikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinti rajono savivaldybės reguliavimo sričiai  priklausančių įmonių  teikiamų paslaugų kainas ir tarifus;

                      7.29. organizuoja ne rečiau kaip 2 kartus per metus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų apklausą dėl privatizuotinų objektų;

                      7.30. ruošia ir teikia rajono savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl  turto privatizavimo;

          7.31. ruošia privatizavimui pateiktų objektų dokumentaciją (inventorizacija, teisinė registracija );

                      7.32. ruošia privatizuojamiems objektams priskirtų žemės sklypų dokumentaciją ( žemės sklypo ribų planų paruošimas,  geodezinių matavimų atlikimas,  teisinė registracija žemės ir kito nekilnojamojo turto  kadastre);     

          7.33. organizuoja komisijos darbą privatizuojamų objektų turto vertintojams parinkti;

                      7.34. ruošia kas mėnesį privatizavimo programas;

                      7.35. atlieka privatizuojamų bendrovių veiklos analizę;

                      7.36. vykdo privatizuotų objektų apskaitą;

          7.37. dalyvauja komisijos ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos" darbe, teikia konsultacijas šiais klausimais;

          7.39. rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, ruošia sprendimų projektus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos kainos nustatymo ;

                      7.40. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo gyvenamų patalpų privatizavimą (pardavimą) lengvatinėmis sąlygomis;

                      7.41. veda rajono savivaldybės spec. privatizavimo sąskaitos lėšų buhalterinę apskaitą;

                      7.42. analizuoja rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinę – finansinę veiklą, ruošia kas mėnesį veiklos rezultatų palyginamąsias suvestines;

                      7.43. ruošia informacinius pranešimus bei pristato  rajono savivaldybės  kontroliuojamų įmonių veiklos rezultatų  suvestines ir ketvirčio balansus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės merui;

                      7.44. ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių metinės finansinės  atskaitomybės, stebėtojų tarybos narių ir revizorių  išrinkimo, audito įmonių parinkimo;

                      7.45. konsultuoja ir teikia metodinę paramą Vežėjams keleivinio transporto klausimais, ruošia informacinius raštus Vežėjams apie norminių aktų pasikeitimus;

                      7.46. kontroliuoja Vežėjus, organizuoja kontrolės reidus bei dalyvauja juose, ruošia metines kontrolės ataskaitas;

                      7.47. organizuoja Vežėjų konkursus, gavęs rajono savivaldybės tarybos pritarimą, vietiniams maršrutams ar maršrutų grupėms aptarnauti;

                      7.48. ruošia sutartis tarp rajono savivaldybės ir vežėjų bei išduoda leidimus keleivių vežimui reguliariais vietiniais maršrutais;

                      7.49. ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl nuostolių, susidariusių aptarnaujamuose maršrutuose, kompensavimo Vežėjams;

                      7.50. išduoda licencijas bei licencijų korteles vežti  keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir autobusais vietinio susisiekimo  maršrutais;

                      7.51. teikia spaudai informaciją apie licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir autobusais vietinio susisiekimo  maršrutais išdavimą, galiojimo sustabdymą ar sustabdymo panaikinimą bei licencijų panaikinimą;

                      7.52. išduoda, patikslina ir papildo licencijas  mažmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais ;

          7.53. dalyvauja Nefasuotų naftos produktų mažmeninės prekybos licencijavimo komisijos darbe;

                      7.54. ruošia licencijuojamą veiklą kontroliuojančioms institucijoms paklausimus apie įmonių įsipareigojimų vykdymą;

                      7.55. tvarko skyriaus archyvą ir teikia dokumentus Kauno apskrities archyvui.

                      7.56. dalyvauja Jonavos darbo biržos ,,Individualaus verslo organizavimo" darbo grupės veikloje;

                      7.57. dalyvauja Trišalės komisijos bei Vietinio užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir įgyvendinimo kontrolės komisijos prie Jonavos darbo biržos veikloje;

                      7.58. išduoda, patikslina ir papildo licencijas supirkti, skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas;

                      7.59. išduoda, patikslina ir papildo šilumos tiekimo licencijas, šilumos tiekėjui tiekiančiam per metus mažiau kaip 5 GWH ;

                      7.60. analizuoja savivaldybės viešųjų įstaigų finansinę veiklą;

                      7.61. vykdo administracijos direktoriaus pavedimus bei atsako į tarybos narių paklausimus pagal skyriaus veiklos funkcijas.

 

 

III. SKYRIAUS  TEISĖS

 

          8. Turto skyrius, įgyvendindamas  jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                      8.1. gauti iš rajono savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis,  ataskaitas ir kitą medžiagą, kuri reikalinga privatizavimo programai paruošti, įmonių veiklos ūkinei-finansinei analizei atlikti, kainų bei tarifų nustatymui, rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų parengimui;            

                      8.2. gauti iš valstybinių institucijų duomenis apie įmonių įsiskolinimus, valstybės biudžetui, Sodros biudžetui bei muitinės procedūrų pažeidimus ir kitus dokumentus, kurie reikalingi skyriui išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais maisto produktais, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi bei vežti keleivius autobusais vietiniais maršrutais;

                      8.3. esant kontroliuojančių valstybės priežiūros institucijų raštiškiems pranešimams apie įmonės nustatytus licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, ruošti sprendimų projektus  panaikinti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi bei vietinio susisiekimo maršrutais, skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijas;

                      8.4. pareikalauti iš verslininkų ir ūkininkų  dokumentų, reikalingų neprocentinei paskolai gauti bei jai pratęsti;

                      8.5. skyrius turi ir kitas rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus suteiktas teises;

                      9. Skyriaus darbuotojai turi teisę kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės lėšomis.

 

 

IV. SKYRIAUS  DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      10. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.                                                                     

                      11. Skyriaus vedėjas:

                      11.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                      11.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

                      11.3. organizuoja skyriaus darbą;

                      11.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams.

                      12. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

                      13. Skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja  kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

 

 

                                           ------------------------------------------------------------------------