Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Telefonas (8 349) 50 154
Faksas (8 349) 50 012
El. p. administracija@jonava.lt
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188769070
Savivaldybės nemokama linija
(8 800) 000 15
>

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                       Jonavos rajono savivaldybės tarybos

                                                                       2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-0170

                                                                       Dalinai pakeista 2016 m. kovo 24 d.

                                                                                             sprendimu Nr. 1TS-67

                                                                                             Dalinai pakeista 2016 m. gruodžio 22 d.                                        

                                                      sprendimu Nr. 1TS-314                                                                                      

                                                                                             Dalinai pakeista 2017 m. gegužės 25 d.                                         

                                                      sprendimu Nr. 1TS-130

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – reglamentas) nustatyta Jonavos rajono savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklos tvarka ir formos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, bei bendravimo su gyventojais formos ir būdai.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas), Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

 

II. TARYBOS NARIAI

 

3. Tarybą sudaro pagal savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 25 tarybos nariai.

4. Tarybos narys yra savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas.

5. Išrinktos naujos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

5.1. Tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

5.1.1. „Aš (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas";

5.1.2. „Aš (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus."

5.2. Tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka:

5.2.1. tarybos nario (mero) priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys.

5.2.2. tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį – padėjęs ranką ant Konstitucijos skaito priesaiką;

5.2.3. baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą;

5.2.4. priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad savivaldybės tarybos narys neprisiekė;

5.2.5. vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teises ir pareigas, pavardes.

5.3. Tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po tarybos rinkimų. Tuo atveju, kai tarybos narys prisiekia ne pirmajame tarybos posėdyje, priesaiką priima Vyriausiosios rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą.

5.4. Tarybos narys, vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka savivaldybės tarybos nario mandato. Asmuo, priimantis priesaiką, apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai ir ši priima atitinkamą sprendimą. Šis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajam administraciniam teismui.

6. Tarybos narys turi teisę gauti tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo.

7. Draudžiama tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Tarybos nario pareigas ir teises nustato konstitucija, vietos savivaldos ir kiti įstatymai, bei šis reglamentas.

8. Tarybos narys privalo:

8.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose;

8.2. būti vieno (be kontrolės komiteto) komiteto nariu;

8.3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

8.4. rengiant, svarstant ar priimant sprendimą žodžiu informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

8.5. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams šio reglamento nustatyta tvarka.

9. Tarybos narys turi teisę:

9.1. vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;

9.2. šio reglamento nustatyta tvarka siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamųjų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl tarybos posėdžių darbotvarkės, tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos, tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl tarybos posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

9.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

9.4. jungtis į frakcijas šio reglamento IX skyriaus nustatyta tvarka;

9.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti.

9.6. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą VMDU dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Faktiškai dirbtas laikas – tai laikas, praleistas tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose pagal protokoluose fiksuotą laiką. Atlyginimas (užmokestis) už  praėjusį mėnesį tarybos nariams pervedamas į jų nurodytas banko sąskaitas iki einamojo mėnesio 10 d. pagal tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuos tvarko tarybos sekretoriatas. Tarybos nariai iki einamojo mėnesio 3 d. pateikia informaciją (1 priedas) apie praėjusio mėnesio dalyvavimą tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir kitoje tarybos reglamente numatytoje veikloje. Jeigu mero potvarkiu tarybos narys atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas. Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžių laiku tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

9.7. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio reglamento 9.6 punkte nustatyto atlyginimo (užmokesčio), pateikdamas merui laisvos formos rašytinį prašymą dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šio reglamento 9.6 punkte nurodytas atlyginimas (užmokestis) neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

9.8. Jeigu įstatymų nustatyta tvarka meras neišrinktas arba išrinktas meras laikinai nušalintas nuo pareigų šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka, mero pareigas laikinai einančiam savivaldybės tarybos nariui mokamas mero darbo užmokestis.

9.9. Tarybos narys savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.

10. Tarybos nariui su jo kaip tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama iki 0,75 minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) dydžio išmoka atsiskaitytinai. Ši išmoka kiekvieną mėnesį  – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems tarybos nariams į jų nurodytas banko sąskaitas. Nustatyto dydžio išmokų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį ketvirtį nepanaudotos lėšos vėliau negali būti naudojamos. Išmokėta per praėjusį ketvirtį avanso suma, už kurią tarybos narys neatsiskaitė šio reglamento 10.1. punkte nustatyta tvarka, užskaitoma einamojo ketvirčio avansu.

10.1. Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito savivaldybės administracijos centralizuotai buhalterijai už kiekvieną praėjusį mėnesį pateikdamas išmokų avanso apyskaitą (2 priedas) iki einamojo mėnesio 3 dienos. Kartu su išmokų avanso apyskaita savivaldybės administracijai pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams;

10.2. Šio reglamento 10 punkto nustatytų lėšų prekės nepajamuojamos. Patirta išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, suma, pateisinta paslaugų ir prekių įsigijimo dokumentais, įskaitoma į faktines išlaidas;

10.3. Savivaldybės centralizuota buhalterija ir savivaldybės kontrolierius kontroliuoja ar tarybos nario gautos išmokos naudojamos pagal paskirtį. Jeigu nustatoma, kad tarybos narys išmokas panaudojo ne pagal šiame reglamente nurodytą paskirtį, savivaldybės administracija ne ginčo tvarka išskaičiuoja ne pagal paskirtį panaudotos išmokos dalį iš artimiausio mėnesio tarybos nariui mokėtinų išmokų.

10.4. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio reglamento 10 punkte nustatytos išmokos, pateikdamas merui laisvos formos rašytinį prašymą dėl atsisakymo gauti išmoką. Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šio reglamento 10 punkte nurodyta išmoka neskaičiuojama ir nemokama.

11. Jeigu taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

12. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, kai:

12.1. jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas, teritorijos ribų, – pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

12.2. jis miršta, – pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

12.3. teismas priima sprendimą dėl tarybos nario ne Lietuvos Respublikos piliečio, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, – pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą;

12.4. jis atsistatydina, – pagal tarybos nario pareiškimą atsistatydinti. Šis pareiškimas turi būti patvirtintas notarine tvarka arba pasirašytas mero, o jeigu tarybos narį iškėlė partija, – ir partijos (jos skyriaus) vadovo arba tarybos nario asmeniškai įteiktas Vyriausiajai rinkimų komisijai;

12.5. jis be pateisinamos priežasties praleidžia iš eilės 3 tarybos posėdžius, – pagal tarybos Etikos komisijos teikimą ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą;

12.6. teismas pripažįsta jį neveiksniu, – pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą;

12.7. įsiteisėja teismo apkaltinamasis nuosprendis, – pagal įsiteisėjusį teismo apkaltinamąjį nuosprendį;

12.8. jis pradeda eiti pareigas, nesuderinamas su tarybos nario pareigomis, ir šių pareigų neatsisako;

12.9. jis, vadovaudamasis savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 straipsniu, atsistatydina prieš pradėdamas eiti pareigas, nesuderinamas su tarybos nario pareigomis;

12.10. kai savivaldybės teritorijoje įstatymų nustatyta tvarka Seimo sprendimu laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, išskyrus atvejus, kai laikinas tiesioginio valdymo įvedimas susijęs su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje.

12.11. vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnio nustatyta tvarka taryba priima atitinkamą sprendimą.

 

III. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 

1. PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

 

13. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai.

14. Pirmąjį išrinktos naujos tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau, kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu.

15. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šio reglamento 14 punkto nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra,– vyriausias pagal amžių tarybos narys.

16. Savivaldybės administracija atsakinga už patalpų, ryšio, vaizdo ir garso įrašymo priemonių ir kitų organizacinių-techninių klausimų išsprendimą, užtikrinant pasirengimą pirmajam ir paskesniems tarybos posėdžiams.

17. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos tarybos posėdžiams, iki bus išrinktas savivaldybės meras, pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Pirmajame išrinktos naujos tarybos posėdyje:

17.1. prisiekia tarybos nariai; jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

17.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl tarybos daugumos ir tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo;

17.3. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

17.4. gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio ir jam pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, mero pareigas laikinai eina tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas tarybos narys.

18. Pirmojo tarybos posėdžio pirmininkas skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, posėdžio pirmininkas paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio tarybos posėdžio.

19.Taryba patvirtina tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje gali būti šio reglamento 17 punkte numatyti klausimai.

20. Jeigu prieš pirmąjį tarybos posėdį užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, pirmojo tarybos posėdžio pirmininkas turi paskelbti, kad baigėsi ankstesnės kadencijos tarybos narių įgaliojimai.

21. Prisiekus merui, tarybos sprendimu pirmajame tarybos posėdyje gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Jie skiriami šio reglamento 22-31 punktuose nustatyta tvarka.

22. Meras supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo procedūra.

23. Mero pavaduotojas ir administracijos direktorius skiriami mero siūlymu tarybos slaptu balsavimu, visų tarybos narių balsų dauguma. Administracijos direktorius tarybos sprendimu į pareigas skiriamas tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

Tol, kol administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio tarybos nario siūlymu tarybos paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

Tarnybines nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) tarnybinius nusižengimus ar apie savivaldybės tarybos pateiktus nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriumi motyvus.

24. Mero siūlymu skiriama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija, visuomeninis rinkimų komitetas deleguoja po vieną tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija iš savo tarpo išsirenka komisijos pirmininką.

25. Meras pateikia tarybai tvirtinti tarybos sekretoriato parengtų slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius. Visais atvejais slapto balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai ir nedviprasmiškai turi būti nurodyta, dėl ko balsuojama.

26. Mero siūlymu ir bendru tarybos pritarimu, kandidatai į mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus pozicijas gali prisistatyti bei šio reglamento tvarka, numatančia tarybos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo eigą, atsakyti į tarybos narių klausimus.

27. Meras tarybos nariams paskelbia slapto balsavimo vietą, eigą ir trukmę. Slaptam balsavimui turi būti skiriama pakankamos trukmės pertrauka. Slapto balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir paruošta vieta slaptam balsavimui. Slapto balsavimo eigą toje pačioje vietoje stebi visi balsų skaičiavimo komisijos nariai.

28. Pasibaigus slaptam balsavimui balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas tarybos narius supažindina su balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurio išvadose turi būti nustatytas išduotų balsavimo biuletenių skaičius, balsadėžėje rastų biuletenių skaičius, iš jų galiojančių ir negaliojančių biuletenių skaičius, balsų „už" skaičius, balsų „prieš" skaičius, balsavimo išvados. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės arba teiginiai, taip pat tie biuleteniai, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys. Mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus rinkimams balsų skaičiavimo komisija surašo atskirus protokolus.

29. Tarybos nariai atviru balsavimu balsuoja už balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimą. Už atskirus balsų skaičiavimo komisijos protokolus balsuojama atskirai.

30. Jeigu slaptu balsavimu kandidatas į mero pavaduotojo poziciją nesulaukė visų tarybos narių daugumos balsų už, meras tą patį kandidatą į mero pavaduotojo poziciją gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrąjį kartą pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai į mero pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas.

31. Šio reglamento 30 punkto nustatyti reikalavimai taikomi renkant ir administracijos direktorių.

32. Paskirto mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai taryba sprendimu patvirtina slapto balsavimo į mero pavaduotojo pareigas rezultatus, jei tarybos sprendime nenumatytas kitas terminas.

33. Taryba, mero siūlymu, gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Šiuo atveju mero pavaduotojas gauna tik šio reglamento 10 punkto nustatytas išmokas.

 

2. ANTRASIS TARYBOS POSĖDIS

 

34. Antrajame tarybos posėdyje skiriamas administracijos direktoriaus pavaduotojas, svarstomi tarybos komitetų, tarybos komisijų, stebėtojų tarybų sudarymo ir kiti klausimai.

35. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas naujojo administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas vietos savivaldos ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

36. Administracijos direktoriaus pavaduotojas skiriamas vadovaujantis šio reglamento 22-30 ir 34 punktais.

 

3. KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

 

37. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

37.1. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo (pavaduotojų) įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos taryba turi paskirti mero pavaduotoją (pavaduotojus) ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių.

38. Tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras, o kai jo nėra – mero pavaduotojas, o kai šio nėra – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

39. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (šio reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Mero pavaduotojas pirmininkauja savivaldybės tarybos posėdžiui ir tokiais atvejais, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.

40. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis mero pareigas tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių. Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys.

41. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio reglamento X dalyje nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami šio reglamento X dalyje nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

42. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jeigu meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba šio reglamento 43 punkto nustatyta tvarka. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.

Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.

43. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu, gramatinio pobūdžio pakeitimams (gramatinių klaidų taisymui, pasikartojančių žodžių išbraukimui ir pan.) bei siūlymams pakeisti, papildyti ar panaikinti sprendimų nuostatas, neatitinkančias teisės aktų reikalavimų. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

44. Apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (reglamento nustatytais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų). Informacija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus skelbiama vietinėje spaudoje ir internetiniame savivaldybės puslapyje. Tarybos nariams informacija papildomai teikiama elektroniniu paštu ir (arba) trumpąja žinute į mobilųjį telefoną.

45. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Jeigu tarybos narys nebalsuoja, laikoma, kad jis nedalyvauja posėdyje. Toks tarybos nario pasirinkimas nelaikomas nusišalinimu. Dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero-savivaldybės tarybos nario nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

46. Tarybos narys tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Nusišalindamas tarybos narys išima iš elektroninės balsavimo sistemos įrenginio asmeninę balsavimo kortelę.

47. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti nustatyta tvarka. Kai yra techninės galimybės, tarybos nustatyta tvarka jos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje.

48. Kai posėdyje svarstomas su valstybės tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, taryba gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

49. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.

Papildomai daromas tarybos posėdžio garso ir vaizdo (esant galimybei) įrašas. Garso įrašai saugomi tarybos sekretoriate 10 metų.

50. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje tarybos sekretoriato darbuotojai pasirašytinai registruoja posėdyje dalyvaujančius tarybos narius. Jeigu tarybos narys negali atvykti į tarybos posėdį, apie tai jis turi pranešti tarybos sekretoriato darbuotojams iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas konkrečią priežastį.

51. Tarybos posėdžiuose dalyvauja savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas, su svarstomais klausimais susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, seniūnijų seniūnai arba įgalioti atstovai, su svarstomais klausimais susijusių savivaldybės įmonių ir įstaigų viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė vadovai arba jų atstovai, bendruomenių ar bendrijų atstovai, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su gyvenamosios vietovės bendruomene. Į tarybos posėdį gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai arba jų atstovai, seniūnaičiai bei kiti asmenys.

52. Apie tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, tarybos sekretoriatui pateikiant jam preliminarią tarybos posėdžio darbotvarkę ir medžiagą.

53. Tarybos posėdžio pirmininkas:

53.1. skelbia tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą;

53.2. vadovauja klausimų svarstymo eigai;

53.3. esant reikalui, gali paskelbti tarybos posėdžio darbotvarkėje nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką iki 5 minučių, jei to prašo frakcija;

53.4. po 1,5 valandos nuo tarybos posėdžio pradžios skelbia 15 minučių pertrauką. Po pertraukos posėdį tęsia 1,5 valandos, po to vėl skelbia 15 minučių pertrauką;

53.5. praėjus 6 valandoms nuo posėdžio pradžios ir nesibaigus svarstyti darbotvarkės klausimus, skelbia apie tarybos posėdžio perkėlimą į kitą dieną, informuodamas apie tęsiamo tarybos posėdžio pradžios laiką;

53.6. užtikrina, kad tarybos posėdis truktų ne ilgiau nei dvi dienas;

53.7. tikrina, ar tarybos posėdyje dalyvauja tarybos narių dauguma: prieš posėdžio pradžią ir po pertraukų;

53.8. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

53.9. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui ir (arba) jo pavaduotojui, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims;

53.10. stebi pasisakymų trukmę, ir jeigu ji viršijama, įspėja pasisakantį asmenį, o po antrojo įspėjimo gali jį nutraukti. Įvertinęs pasisakymo svarbą, jeigu taryba neprieštarauja, pasisakymo laiką gali pratęsti;

53.11. remdamasis svarstymų ir pasisakymų rezultatais, formuluoja klausimus balsavimui, nustato balsavimo tvarką, tarybos posėdžio metu tarybos nario išreikštą nusišalinimą nuo svarstomo klausimo teikia priimti tarybai, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

53.12. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento reikalavimų, triukšmauja salėje, įžeidinėja tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo tarybos nariui įrašymo į tarybos posėdžio protokolą ar tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;

53.13. priima sprendimą pašalinti iš tarybos posėdžių salės asmenis, jeigu šie trukdo tarybos posėdžiui.

54. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba.

55. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų apibendrinimui įsteigtas tarybos ir mero sekretoriatas. Tarybos ir mero sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Tarybos ir mero sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Taryba nustato atskirą tarybos ir mero sekretoriato išlaidų sąmatą.

56. Tarybos posėdžiuose, tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose sekretoriauja tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai. Šie darbuotojai yra atsakingi už posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, autentiškumą, protokolų skelbimą ir saugojimą.

57. Tarybos posėdžio eiga:

57.1. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja tarybos narių dauguma, tarybos posėdžio pirmininkas skelbia tarybos posėdį pradėtu.

57.2. Tarybos posėdžio pirmininkui paskelbus tarybos posėdžio pradžią, tarybos nariai balsuodami patvirtina posėdžio darbotvarkę.

57.3. Jeigu tarybos posėdžiui yra pateikiami svarstyti papildomi klausimai, tarybos nariai balsuodami patvirtina papildomą posėdžio darbotvarkę.

57.4. Į patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę ir patvirtintą papildomą tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato klausimo rengėjas arba kitas darbotvarkėje numatytas asmuo. Pranešėjais svarstomuoju klausimu gali būti ir keli asmenys, priklausomai nuo klausimo apimties ir sudėtingumo. Pranešimo pristatymo trukmė nurodoma darbotvarkėje. Jeigu vėliau pristatomas alternatyvus sprendimo projektas – jo pristatymo trukmė turi būti analogiška.

57.5. Po klausimo pristatymo pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 15 minučių). Vienas tarybos narys dėl vieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus.

57.6. Jeigu svarstomuoju klausimu yra keli pranešėjai, tarybos nariai gali užduoti klausimus ir kitiems pranešėjams, pagal šio reglamento 57.5 punkto tvarką.

57.7. Pranešėjui ar pranešėjams atsakius į tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto tarybos sprendimo projekto gali pateikti (trukmė iki 5 minučių) kuruojamos srities komiteto pirmininkas arba jo įgaliotas kitas komiteto narys.

57.8. Toliau posėdžio pirmininkas svarstomu klausimu skelbia laiką diskusijoms.

57.9. Kiekvienu svarstomu klausimu diskusijos etape gali pasisakyti frakcijos bei koalicijos vardu (iki 5 minučių) jos įgaliotas atstovas bei kiekvienas tarybos narys – pirmą kartą iki 3 minučių, antrą kartą – iki 2 minučių.

57.10. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas. Jeigu tam yra pagrindas, Vyriausybės atstovas tarybos narius informuoja, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų.

57.11. Jeigu tarybos posėdyje darbotvarkėje svarstomais klausimais nori pasisakyti ne tarybos nariai ir ne darbotvarkėje numatyti pranešėjai, tokie asmenys likus ne mažiau kaip 4 valandoms iki tarybos posėdžio pradžios registruojami tarybos sekretoriate. Tarybai pritarus šie asmenys pasisako prieš posėdžio pirmininkui skelbiant balsavimą dėl darbotvarkės klausimo.

57.12. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais gali pateikti raštu tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie tarybos posėdžio protokolo.

57.13. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

57.14. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

57.15. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, nepritarti tarybos sprendimo projektui.

57.16. Posėdžio pirmininkas iš pradžių pagal darbotvarkę leidžia pasisakyti pirminį sprendimo projektą pristatančiam pranešėjui, kuris vėliau atsako į tarybos narių klausimus, išklauso diskusijas, pagal šiame reglamente nustatytus klausimų ir laiko limitus.

57.17. Vėliau turi pasisakyti alternatyvaus sprendimo projekto pranešėjas. Jo pasisakymui skiriama tiek pat laiko, kaip ir pirminiam pranešėjui. Baigęs pasisakymą, antrasis pranešėjas vėliau atsako į tarybos narių klausimus, išklauso diskusijas, pagal šiame reglamente nustatytus klausimų ir laiko limitus.

57.18. Jeigu alternatyviam sprendimo projektui nereikia atskiro pranešėjo, abu sprendimo variantus tarybai pristato tas pats pranešėjas.

57.19. Posėdžio pirmininkas alternatyvius sprendimo projektus tarybos narių balsavimui pateikia pagal jų pateikimo svarstyti eilės tvarką.

57.20. Jeigu taryba pritaria pirmajam pateiktam sprendimo projekto variantui, už antrąjį – alternatyvų – nebalsuojama. Jeigu taryba pirmam variantui nepritaria, balsuojama už antrąjį variantą.

57.21. Jeigu į posėdžio darbotvarkę įtrauktas sprendimo projekto variantas, papildantis ar pataisantis pradinį sprendimo projekto variantą, tokiu atveju posėdžio pirmininkas pasiūlo balsuoti už papildantį ar pataisantį sprendimo projekto variantą.

57.22. Jeigu svarstant į posėdžio darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto variantą išsakomas frakcijos arba ne mažiau kaip 3 tarybos narių pasiūlymas sprendimo projektą koreguoti jį pataisant (papildant arba išbraukiant atitinkamus sprendimo projekto punktus), balsavimo eiga vykdoma tokia pat tvarka, kaip tai nustatyta šio reglamento 57.20 punkte.

57.23. Jeigu svarstant į posėdžio darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto variantą išsakomas frakcijos arba ne mažiau kaip 3 tarybos narių pasiūlymas balsuoti už kiekvieną sprendimo projekto punktą atskirai, tokiu atveju tarybai pritarus šiam pasiūlymui, taryba balsuoja už kiekvieną sprendimo projekto punktą atskirai.

58. Tarybos sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu.

59. Atvirai balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Balsavimo rezultatai ir balsavusių tarybos narių pavardės parodomi tam skirtuose ekranuose tarybos posėdžio salėje po kiekvieno balsavimo.

60. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario atvirą balsavimą yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje.

61. Jeigu elektroninė balsavimo sistema sutrinka arba sugenda, tarybos nariai balsuoja rankos pakėlimu. Šiuo atveju balsus skaičiuoja komisija, sudaryta laikantis šio reglamento 24 punkto reikalavimo.

62. Slapto balsavimo procedūros eiga yra numatyta šio reglamento 24-25, 27-29 punktuose.

63. Jei nagrinėtu klausimu tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.

64. Tarybos posėdyje gali būti pateikiama informacija. Informacijos pateikimo trukmė nurodyta pagrindinėje arba papildomoje darbotvarkėje. Informaciją tarybos posėdyje pateikia informacijos ruošėjas. Informacijos pateikimo trukmė nustatoma darbotvarkėje. Vėliau informacijos pateikėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas tarybos narys dėl vienos tarybos posėdyje pateiktos informacijos gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus. Tarybos nariams pasisakyti dėl pateiktos informacijos galima šio reglamento 57.9 punkte nustatyta tvarka.

65. Posėdžio pabaigoje posėdžio pirmininkas skelbia laiką pastaboms ir diskusijoms dėl posėdžio vedimo tvarkos. Šiais klausimais pasisako tarybos nariai bei posėdžio vedėjas. Šioms diskusijoms skiriama ne daugiau kaip 10 minučių, jos fiksuojamos tarybos posėdžio protokole.

66. Posėdžio pirmininkas suteikia žodį frakcijų vardu ne dėl posėdyje svarstytų klausimų norintiems pasisakyti tarybos nariams, frakcijos atstovams. Šie pasisakymai ar rašytiniai pareiškimai fiksuojami tarybos posėdžio protokole.

67. Išklausius šio reglamento 66 punkte numatytus pranešėjus posėdžio pirmininkas skelbia posėdžio pabaigą. Tarybos nariai tarybos sekretoriato darbuotojui grąžina elektroninio balsavimo korteles.

 

IV. MERO PAVADUOTOJO, MERO ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

 

68. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma:

68.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar savivaldybės interesams ir nuosavybei;

68.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

68.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.

69. Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

70. Mero pavaduotojas mero teikimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją balsuoja visų tarybos narių dauguma.

71. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba tarybos nario mandato.

72. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir tarybos nario mandato tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

73. Meras netenka savo įgaliojimų ir tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

74. Meras visų tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas tarybos paskirtas tarybos narys.

75. Pasibaigus tarybos įgaliojimams, baigiasi ir mero, ir mero pavaduotojo įgaliojimai.

76. Mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo prieš terminą klausimas (šio reglamento 68-71 punktuose nustatytais atvejais) turi būti svarstomas eiliniame planuotame tarybos posėdyje arba meras priima sprendimą kviesti neeilinį tarybos posėdį.

77. Mero įgaliojimų ir tarybos nario mandato netekimo prieš terminą klausimas (šio reglamento 72-73 punktuose nustatytais atvejais) turi būti svarstomas eiliniame planuotame tarybos posėdyje arba priimamas sprendimas anksčiau kviesti neeilinį tarybos posėdį. Posėdžio kvietimo klausimas atsižvelgiant į esamas aplinkybes priimamas laikantis šio reglamento 40 arba 100 punkte nustatytos tvarkos.

 

V. TARYBOS KOMPETENCIJA

 

78. Tarybos kompetencija nustatyta vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje.

79. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso tarybai.

80. Meras gali siūlyti tarybai priimti sprendimą pavesti paprastosios tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti jai perduotus paprastosios tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus, šiuos įgaliojimus vykdo taryba.

81. Mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.

 

 

 

 

VI. TARYBOS KOLEGIJA

 

82.Taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių gali sudaryti tarybos kolegiją. Kolegija yra tarybos patariamasis organas.

83. Kolegija:

83.1. analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

83.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

83.3. numato tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);

83.4. svarsto klausimus dėl tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo.

84. Kolegijos nariais yra meras ir mero pavaduotojas bei po vieną tarybos narį nuo esamų frakcijų.

85. Pagrindinė kolegijos veiklos forma – pasitarimai. Kolegijos pirmininku yra meras, pavaduotoju – didžiausios narių skaičiumi tarybos frakcijos atstovas. Pasitarimus prireikus spręsti šio reglamento 83.1-83.4 punktuose nustatytus įgaliojimus šaukia kolegijos pirmininkas. Priimti sprendimai protokoluojami ir pateikiami tarybai eiliniame posėdyje informacijos forma.

 

VII. MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMAI

 

86. Meras yra atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą.

87. Meras:

87.1. planuoja tarybos veiklą, nustato ir sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia tarybos sprendimų projektus, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

87.2. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

87.3. atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

87.4. pristato, derina ir teikia tarybai mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;

87.5. nustato mero pavaduotojo veiklos sritis;

87.6. teikia tarybai siūlymą dėl tarybos kolegijos sudarymo;

87.7. teikia tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);

87.8. vadovauja sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

87.9. teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;

87.10. reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą tarybos komitetų ir tarybos posėdžiuose;

87.11. kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus;

87.12. gavęs tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;

87.13. kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai;

87.14. pagal tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito.

87.15. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;

87.16. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;

87.17. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;

87.18. atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

87.19. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

87.20. keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

87.21. suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

87.22. skelbia vietos gyventojų apklausą.

87.23. kuris išrinktas naujai, prieš tai buvusio mero įgaliojimams Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nutrūkus prieš terminą, turi teisę siūlyti tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.

88. Meras rūpinasi, kad:

88.1. savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;

88.2. laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė;

88.3. būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;

88.4. būtų užtikrinamas tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);

88.5. būtų tobulinamas tarybos sprendimų priėmimas ir tarybos komitetų veikla;

88.6. būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

89. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

90. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

91. Meras potvarkiu gali pavesti tarybos nariui ar tarybos narių grupei, jų sutikimu vykdyti specifines, nenuolatinio pobūdžio užduotis. Savivaldybės administracija aptarnauja tarybos narį ar tarybos narių grupę, vykdančius specifines, nenuolatinio pobūdžio užduotis.

91.1. Meras savo įgaliojimų laikotarpiui gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu.

92. Meras negali būti tarybos sudaromų komitetų nariu.

93. Meras šio reglamento 211 punkto nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą.

94. Mero ir mero pavaduotojo atostogų suteikimo klausimus taryba šiame reglamente nustatyta tvarka įgalioja spręsti merą. Meras save ir savo pavaduotoją atostogų išleidžia mero potvarkiu. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas bei tikslines atostogas, nustatytas vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 15 dalyje.

95. Merui ir mero pavaduotojui meras negali suteikti atostogų tuo pačiu metu.

96. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.

97. Mero pavaduotojas į komandiruotes siunčiamas mero potvarkiais. Apie komandiruotę mero pavaduotojas informuoja tarybą kito tarybos posėdžio metu.

98. Meras į komandiruotes siunčiamas mero potvarkiais. Apie komandiruotę meras informuoja tarybą kito tarybos posėdžio metu.

99. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus šio reglamento 87.4-87.8 ir 87.15–87.22 punktuose numatytus įgaliojimus. Tokiu atveju šio reglamento 87.15–87.22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba, išskyrus funkcijas, kurias šio reglamento nustatytais atvejais atlieka mero pareigas laikinai einantis tarybos narys.

100. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, tarybos posėdžius šaukia ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. Tokiu atveju posėdžiams pirmininkauja ir visus posėdžiuose priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys.

101. Atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti skirto mero fondo dydis nustatomas nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų ir priklauso nuo savivaldybės tarybos narių skaičiaus. Šiuo reglamentu nustatoma iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma.

 

VIII. TARYBOS KOMITETAI

 

102. Tarybos komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai.

103. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių tarybos sprendimu. Savivaldybėje privalomai sudaromas Kontrolės komitetas. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato taryba. Kontrolės komiteto įgaliojimus savivaldybės taryba nustato atsižvelgdama į vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalį. Komitetų darbo tvarka nustatyta šiame reglamente. Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito komiteto nariu ar pirmininku.

104. Komitetų darbe patariamojo balso teise šio reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

105. Seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys komiteto darbe dalyvauja savo arba komiteto iniciatyva, kai svarstomuoju klausimu komiteto nariams reikalinga papildoma informacija, nuomonė ar įvertinimas. Minėtus asmenis į komiteto posėdį prašo atvykti komiteto pirmininkas arba kiti komiteto nariai prieš tai suderinę su komiteto pirmininku, kai jie dalyvauja savo iniciatyva – turi gauti žodinį komiteto pirmininko sutikimą ir komiteto narių daugumos pritarimą. Kviestų asmenų neatvykimas, nedalyvavimas ar atsisakymas suteikti papildomą informaciją, išsakyti nuomonę ar pateikti įvertinimą nepanaikina komitetui prievolės svarstyti numatytus klausimus ir priimti dėl jų sprendimus.

106. Komitetų, išskyrus kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus.

107. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria taryba šio reglamento nustatyta tvarka.

108. Jeigu tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba mero siūlymu. Tarybos mažuma (opozicija) siūlyti kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pirmojo naujos kadencijos tarybos posėdžio. Šis terminas galioja ir merui teikiančiam kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrą, jeigu nėra paskelbta tarybos mažuma (opozicija).

109. Kontrolės komiteto pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą tarybos posėdyje balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

110. Neteko galios 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu 1TS-130.

111. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą tarybos posėdyje balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

112. Jeigu savivaldybės taryba mero siūlymui dėl kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūros nepritarė, meras privalo teikti kitą kandidatą į kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojus.

113. Kontrolės komitetas:

113.1. teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų;

113.2. siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

113.3. svarsto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, šio reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

113.4. įvertina savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai;

113.5. svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;

113.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

113.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;

113.8. dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito tarybai.

114. Komitetų posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.

115. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.

116. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

117. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje.

118. Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose. Komitetų posėdžiai yra protokoluojami.

119. Kiekvienas komitetas vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus:

119.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

119.2. svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų, gali raštu kreiptis į tarybą dėl tarybos posėdžio darbotvarkės. Komitetai, apsvarstę tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, pastabas ir pasiūlymus turi pateikti merui kitą darbo dieną po komiteto posėdžio, bet ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio. Prieš 24 valandas įregistruoti sprendimo projektai komitetuose nesvarstomi;

119.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

119.4. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;

119.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir asociacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai;

119.6. išklauso savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą.

120. Komitetų veiklos forma yra komitetų posėdžiai.

121. Komiteto pirmininkas:

121.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro ir paskelbia jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

121.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;

121.3. komiteto posėdžiuose kviečia dalyvauti šio reglamento 104 punkte numatytus asmenis;

121.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

121.5. organizuoja ir prižiūri komiteto sprendimų vykdymą;

121.6. informuoja komiteto narius apie tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto rekomendacijų vykdymą.

122. Jeigu komiteto pirmininkas negali vykdyti savo funkcijų dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių pateisinamų priežasčių, jas laikinai vykdo komiteto pirmininko pavaduotojas. Jeigu komiteto posėdžio metu negali dalyvauti nei komiteto pirmininkas, nei komiteto pirmininko pavaduotojas, komiteto pirmininką pavaduoja dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.

123. Komiteto pirmininkui nesilaikant šio reglamento reikalavimų ir nešaukiant komiteto posėdžio, jį gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių, apie tai informavę visus komiteto narius. Komiteto nariai pagal šiame punkte nustatytą tvarką komiteto posėdį gali sušaukti ir tada, jeigu tam jų nuomone yra svarbūs motyvai.

124. Komitetų posėdžiai, kuriuose turi būti svarstomi sekančio tarybos posėdžio sprendimų projektai, turi būti sušaukti iki šio tarybos posėdžio pradžios.

125. Visi komiteto sprendimai, pasiūlymai, išvados, kreipimaisi priimami komiteto posėdžio metu, turi būti priimti atviru balsavimu pakeliant ranką, komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komiteto pirmininko balsas.

126. Komitetų veiklos techninį-organizacinį aptarnavimą atlieka tarybos sekretoriato darbuotojai.

127. Komiteto posėdžio protokolą ir prie jo pridedamus kitus komiteto posėdžio metu priimtus sprendimus pasirašo tuo metu komiteto pirmininko funkcijas vykdantis tarybos narys ir tarybos sekretoriato darbuotojas.

128. Komitetui pageidaujant pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas, arba juos pavaduojantys asmenys privalo dalyvauti komiteto posėdyje svarstant tarybos sprendimo projektą.

129. Komitetas, atsižvelgdamas į svarstomą klausimą, turi teisę į komiteto posėdį kviesti savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją ar jų įgaliotą savivaldybės administracijos atstovą, savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti pateikti paaiškinimus, informaciją, ataskaitinių duomenų, kitos medžiagos ar nuomonės svarstomais klausimais.

130. Komiteto nariai gali priimti sprendimą teikti paklausimus visoms savivaldybės įstaigoms bei savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.

131. Komiteto posėdžiui pirmininkauja komiteto pirmininkas, jam nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o nesant jiems abiem – šio reglamento 122 punkte numatytas tarybos narys.

132. Į komiteto posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato darbotvarkėje numatytas arba jį pavaduojantis asmuo. Pranešėjų svarstomuoju klausimu gali būti ir keli, priklausomai nuo klausimo apimties ir sudėtingumo. Pranešimo pristatymo trukmė nurodoma darbotvarkėje.

133. Po klausimo pristatymo pranešėjas atsako į komiteto narių klausimus.

134. Jeigu svarstomuoju klausimu yra keli pranešėjai, komiteto nariai gali užduoti klausimus ir kitiems pranešėjams, pagal šio reglamento 133 punkto tvarką.

135. Pabaigus klausimus, komiteto nariai gali diskutuoti svarstomuoju klausimu. Kiekvienu svarstomu klausimu komiteto narys gali pasisakyti iki 3 minučių.

136. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo komiteto posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas komiteto sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia komiteto pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

137. Komiteto sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam sprendimo projektui, atmesti sprendimo projektą, siūlyti atidėti sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomą informaciją).

138. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę svarstant visus klausimus komitete.

139. Jeigu komiteto nario pasiūlymui komitetas balsavimu nepritarė, taip pat jeigu komiteto narys nesutinka su komiteto sprendimu, gali raštu pateikti tarybos svarstymui savo atskirą (alternatyvų, papildantį) pasiūlymą, jeigu tam raštu pritaria dar bent vienas komiteto narys. Toks teikimas tarybos svarstymui turi būti pateiktas laikantis šio reglamento X skyriaus reikalavimų.

140. Komiteto nariai turi teisę nepriimti jokio sprendimo svarstomuoju klausimu. Tokiu atveju komiteto posėdžio protokole fiksuojama, kad komiteto nariai dėl sprendimo projekto apsisprendžia tarybos posėdžio metu.

141. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.

142. Komiteto posėdis turi trukti ne ilgiau kaip 4 valandas, neskaičiuojant 15 minučių pertraukos po 1,5 valandos nuo komiteto darbo pradžios. Komiteto pirmininkas, komiteto darbo eigoje matydamas, kad komitetas nespės baigti nagrinėti komiteto kompetencijai pateiktų klausimų, komiteto posėdžio eigoje kartu su kitais komiteto nariais bendru sutarimu priima sprendimą dėl likusių projektų svarstymo tikslingumo. Pasibaigus šiame punkte numatytam maksimaliam komiteto darbo laikui komiteto pirmininkas priima sprendimą dėl komiteto posėdžio pabaigos.

143. Sutarus dviejų ar daugiau komitetų pirmininkams, jie gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendras komitetų posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip po pusė kiekvieno komiteto narių. Bendram komitetų posėdžiui vadovauja vienas iš komitetų pirmininkų. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.

144. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

 

IX. TARYBOS KOMISIJOS IR FRAKCIJOS

 

145. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

146. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją.

147. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš tarybos narių.

148. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu analogiška tvarka, šiame reglamente nustatyta kontrolės komiteto pirmininko skyrimui.

149. Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba skiria mero teikimu.

150. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

151. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

152. Tarybos komisijų sudarymo tvarka nustatyta šiame reglamente. Komisijų nuostatus tvirtina taryba.

153. Etikos komisija sudaroma mero teikimu.

154. Antikorupcijos komisija sudaroma mero teikimu.

155. Įtraukti tarybos narius į komisijų sudėtį gali siūlyti frakcijos, meras. Įtraukti valstybės tarnautojus, ekspertus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus, kitus savivaldybės bendruomenės narius į komisijų sudėtį gali siūlyti frakcijos, meras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės kontrolierius.

156. Meras į teikiamų tvirtinimui komisijų sudėtis įrašo bent po vieną opozicijos atstovą.

157. Jeigu įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali sudaromos ir kitos laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos, šių komisijų sudėtis ir pirmininką, atsižvelgdamas į įstatymų reikalavimus arba komisijos nagrinėjamo klausimo pobūdį teikia tvirtinti meras. Tokios komisijos pirmininku turi būti tarybos narys.

158. Pagal šio reglamento 157 punktą sudarytai komisijai taryba skiria užduotį ir nustato užduoties įvykdymo terminą, kuris apibrėžiamas konkrečia data ar aplinkybe. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, šiuo reglamentu.

159. Antikorupcijos komisija:

159.1. šio reglamento nustatyta tvarka tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

159.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

159.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

159.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

159.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

160. Etikos komisija:

160.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

160.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

160.3. tiria ir priima sprendimus dėl tarybos narių veiklos atitikties šio įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

160.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

160.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

160.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

161. Etikos komisija, veikdama pagal šio reglamento 160 punkto 160.2. ir 160.6. papunkčius, rengia posėdžius ne mažiau kaip kartą per mėnesį.

162. Antikorupcijos komisija veikia pagal tarybos patvirtintus nuostatus.

163. Savo politiniams tikslams įgyvendinti tarybos nariai gali jungtis į frakcijas. Frakcija ar kelios frakcijos gali pasiskelbti opozicija. Kelios frakcijos gali apsijungti į koalicijas.

163.1. Tarybos mažuma (opozicija) – tarybos narių frakcija ir (ar) tarybos narių grupė, pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

164. Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 3 tarybos nariai ir pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją.

165. Apie frakcijos sukūrimą arba panaikinimą frakcijos vadovas (seniūnas) paskelbia artimiausiame tarybos posėdyje, perskaitydamas frakcijai priklausančių narių rašytinį pareiškimą, kurį pasirašo visi frakcijai priklausantys tarybos nariai. Rašytinis frakcijos įkūrimo arba panaikinimo pareiškimas perduodamas tarybos sekretoriato darbuotojui, kuris tai fiksuoja tarybos posėdžio protokole.

166. Apie pasitraukimą iš frakcijos ar koalicijos tarybos narys turi raštu pranešti frakcijos vadovui (seniūnui), kuris apie tai paskelbia artimiausiame tarybos posėdyje, perskaitydamas iš frakcijos pasitraukiančio tarybos nario pareiškimą. Rašytinis pasitraukiančio iš frakcijos tarybos nario pareiškimas perduodamas tarybos sekretoriato darbuotojui, kuris tai fiksuoja tarybos posėdžio protokole.

167. Tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. Frakcijos pačios nustato savo darbo tvarką, išsirenka vadovą (seniūną).

168. Jeigu frakcijos pageidauja, joms savivaldybės administracija suteikia patalpas pagal panaudos sutartis. Visus tokių patalpų išlaikymo komunalinius kaštus padengia savivaldybės administracija.

 

X. TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

 

169. Inicijuoti svarstyti klausimus tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, kolegija, komitetai, komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, Vyriausybės atstovas. Savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės ir tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba kreiptis į merą ar administracijos direktorių dėl jų rengimo. Inicijuojamų klausimų ruošimą administracijos direktorius derina su meru.

170. Jeigu teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl tarybos sprendimo pakeitimo arba papildymo, pridedama tarybos sprendimo pakeitimo arba papildymo projekto lyginamasis variantas.

Prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedamas tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas.

171. Teikiamas tarybos sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas turi būti vizuoti savivaldybės administracijos direktoriaus, teisininko, atitinkamo savivaldybės administracijos padalinio vadovo, tarybos sprendimo projekto rengėjo ir kalbos tvarkytojo.

171.1. Komiteto, komisijos, mero, tarybos nario, frakcijos ar savivaldybės kontrolieriaus teikiamas sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas turi būti vizuoti tarybos sprendimo projekto rengėjo, teisininko ir kalbos tvarkytojo. Su aukščiau paminėtų asmenų teikiamu tarybos sprendimo projektu turi būti supažindintas savivaldybės administracijos direktorius bei savivaldybės administracijos padalinio vadovas ar vadovai, kurių kompetencijai priskiriamas teikiamas tarybos sprendimo projektas.

172. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

172.1. parengto tarybos sprendimo projekto tikslus ir uždavinius;

172.2. šiuo metu esantį teisinį reglamentavimą;

172.3. galimas teigiamas ir neigiamas pasekmes priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą;

172.4. kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.

173. Teikiamą tarybos sprendimo projektą rengėjas pateikia rašytine ir elektronine forma merui arba tarybos sekretoriatui ne vėliau kaip 24 valandos iki posėdžio pradžios.

174. Jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie tarybos sprendimo projekto papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai.

175. Atitinkantys nurodytus reikalavimus sprendimo projektai registruojami tarybos sprendimų projektų registre ir elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje.

176. Jeigu tarybos sprendimo projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, tarybos sekretoriato darbuotojai arba meras tarybos sprendimo projektą grąžina projekto rengėjui patikslinti.

177. Tarybos sekretoriatas arba meras ne vėliau prieš 3 darbo dienas informuoja tarybos sprendimo projekto rengėją apie pateikto tarybos sprendimo projekto svarstymą tarybos posėdyje. Jeigu sprendimo projektas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 24 valandas, sprendimo projekto rengėjas apie pateikto tarybos sprendimo projekto svarstymą tarybos posėdyje informuojamas prieš tarybos posėdį.

178. Tarybos posėdžio pagrindinę ir papildomą darbotvarkę sudaro meras.

179. Tarybos posėdžio pagrindinė darbotvarkė kartu su joje svarstytinų klausimų projektais tarybos nariams pateikiami prieš 10 dienų iki tarybos posėdžio.

180. Sprendimų projektai, kurie užregistruojami po šio reglamento 179 punkto nustatyto termino, įtraukiami ir registruojami į tarybos posėdžio papildomą darbotvarkę.

181. Į tarybos posėdžio papildomą darbotvarkę registruoti sprendimų projektai pateikiami tarybos nariams ne vėliau kaip praėjus 24 valandoms po jų registracijos.

182. Likus mažiau nei 24 valandoms iki tarybos posėdžio pradžios, nauji sprendimų projektai, sprendimų projektų pakeitimai, papildymai ar alternatyvūs sprendimų projektai šiam tarybos posėdžiui neregistruojami.

183. Jeigu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis, svarstytinų klausimų sprendimo projektai su neeilinio posėdžio darbotvarkės projektu tarybos nariams pateikiami ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki neeilinio tarybos posėdžio pradžios.

 

XI. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

 

184. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, tarybos posėdžio vieta ir laikas, tarybos posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai bei kita svarbi informacija, kurią posėdžio pirmininkas asmeniškai arba bendru tarybos narių sutarimu liepė įtraukti į posėdžio protokolo tekstą.

185. Prie tarybos posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai ir su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai. Tarybos posėdžio sekretoriatui perduodami tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, tarybos posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas.

186. Tarybos posėdyje priimtą tarybos sprendimą posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo tarybos posėdyje.

187. Tarybos posėdžio protokolą kartu su priedais tarybos sekretoriato darbuotojai sutvarko ir pateikia posėdžio pirmininkui pasirašyti ne vėliau kaip per 2 savaites po įvykusio tarybos posėdžio.

188. Tarybos sprendimai įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

189. Tarybos nariai ir kiti savivaldybės gyventojai su tarybos sprendimais, tarybos posėdžių protokolais ir jų priedais gali susipažinti tarybos sekretoriate nurodytu laiku bei savivaldybės internetiniame puslapyje www.jonava.lt.

190. Tarybos posėdžio protokolo nuorašas arba išrašas tarybos nariui daromas jo rašytiniu prašymu, o visais kitais atvejais – tiktai mero rašytiniu leidimu.

 

XII. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 

191. Tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.

192. Tarybos sprendimai su mero parašu ir kontrolės žyma perduodami savivaldybės administracijos direktoriui, kuris paskiria už vykdymą atsakingą savivaldybės administracijos padalinį ir nustato tarybos priimto sprendimo įvykdymo datą.

193. Visi gaunami tarybos sprendimai registruojami savivaldybės administracijoje elektroninėje dokumentų registracijos sistemoje arba tarybos sprendimų registre.

194. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinio vadovas yra tiesiogiai atsakingas už tarybos priimto sprendimo įgyvendinimą.

195. Savivaldybės administracijos padalinio vadovas už tarybos priimto sprendimo įvykdymą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui.

196. Už tarybos priimtų sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

197. Tarybos priimtas sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.

198. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie tarybos priimtų sprendimų vykdymą.

 

XIII. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

199. Tarybos narys ar tarybos narių grupė turi teisę kreiptis su paklausimu į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.

200. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų asmenį, į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia.

201. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti teisės aktuose numatytos maksimalaus atitinkamai įstaigai, įmonei ar organizacijai numatyto laiko. Jeigu asmuo, kuriam pateiktas paklausimas, negali atsakyti į paklausimą per teisės aktuose jam numatytą maksimalų atsakymo pateikimo terminą, apie tai jis turi informuoti paklausėją, nurodydamas konkrečias uždelsimo priežastis ir tikslią atsakymo pateikimo datą.

 

XIV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

202. Savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas vieniems biudžetiniams metams.

203. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.

204. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra patvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.

205. Savivaldybės biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija.

206. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:

206.1. paruoštas savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti tarybos komitetams ir skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje. Su raštišku savivaldybės biudžeto projektu gyventojai gali susipažinti savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriuje;

206.2. gyventojai savo pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto teikia 7 kalendorines dienas nuo savivaldybės biudžeto projekto pateikimo savivaldybės internetiniame tinklalapyje;

206.3. savivaldybės administracija per nustatytą laiką gautas gyventojų pastabas ir pasiūlymus apibendrina ir pateikia tarybos ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetui;

206.4. tarybos ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetas įvertina gyventojų pastabas ir pasiūlymus, kitų tarybos komitetų pasiūlymus ir sprendimus, frakcijų nuomones ir pateikia apibendrintą išvadą dėl siūlomo savivaldybės biudžeto administracijos direktoriui ir tarybai.

207. Savivaldybės administracijos direktorius įvertintą ir (jeigu reikia) patikslintą savivaldybės biudžeto projektą šio reglamento nustatyta tvarka teikia svarstyti tarybai.

208. Tarybai priėmus sprendimą taisyti pateiktą biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki kito tarybos posėdžio. Biudžeto taisymo klausimas turi būti svarstomas tarybos komitetų posėdžiuose.

209. Jeigu taryba iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtina savivaldybės biudžeto, tokiu atveju einamųjų biudžetinių metų pradžioje biudžeto išlaidos kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto išlaidų.

210. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

 

XV. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

 

211. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus iki birželio 1 d. atsiskaito tarybai ir bendruomenei už savo veiklą praėjusiais metais, pateikdamas tarybai svarstyti veiklos ataskaitą.

212. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus pateikia savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės meras savivaldybės puslapyje ir esant galimybei – spausdintą.

213. Savivaldybės kontrolierius tarybai iki gegužės 1 d. pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

214. Savivaldybės kontrolierius informaciją apie jo rekomendacijų vykdymą praėjusiais metais tarybai pateikia iki kovo 1 d.

215. Savivaldybės kontrolierius iki liepos 15 d. rengia ir teikia tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

216. Savivaldybės administracijos direktorius iki balandžio 1 d. atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas tarybai ir merui.

217. Kontrolės komitetas tarybai iki kovo 1 d. teikia išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų.

218. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai veiklos ataskaitas iki liepos 1 d. pateikia tarybai. Atskirais atvejais vadovai gali būti įpareigoti ataskaitas pateikti anksčiau. Ataskaitų pateikimas, svarstymas ir tvirtinimas vykdomas laikantis šio reglamento reikalavimų.

Tarybai nepatvirtinus savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų veiklos ataskaitų, turi būti atliktas atitinkamos įstaigos, įmonės ar organizacijos veiklos auditas.

 

XVI. TARYBOS, JOS SUDARYTŲ IR JAI ATSKAITINGŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ IR TARYBOS NARIŲ BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI BEI ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

 

219. Taryba, tarybos nariai, tarybos sudarytos ir jai atskaitingos savivaldybės vykdomosios institucijos, kaip galima labiau atsižvelgdami į esančias galimybes, pasirenka vieną ar kelias bendravimo su gyventojais formas ir būdus:

219.1. gyventojų priėmimas;

219.2. gyventojų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio" principą;

219.3. informacijos teikimas savivaldybės interneto tinklalapyje nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo galima teikti pageidavimus ir pasiūlymus dėl tarybos sprendimų projektų ir kitų klausimų, susijusių su tarybos veikla;

219.4. tarybos narių, tarybos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų raštiški atsakymai į gyventojų prašymus;

219.5. vieši tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimų projektų svarstymai;

219.6. informacijos, susijusios su tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų veikla ir tarybos narių veiklos skelbimas savivaldybės interneto tinklalapyje, savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose ir vietinėje žiniasklaidoje;

219.7. tarybos veiklos ataskaita platinama savivaldybės internetiniame puslapyje ir kitomis priemonėmis ne vėliau kaip mėnuo po jos patvirtinimo;

219.8. tarybos narių susitikimai su gyventojais;

220. Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės gyventojus apie savo veiklą informuoja susirinkimų, rengiamų savivaldybės administraciniame pastate ir seniūnijų administracijose. Apie savivaldybės administracijos direktoriaus susitikimus gyventojai informuojami iš anksto savivaldybėje, žiniasklaidos priemonėmis.

 

XVII. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

221. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa). Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio. Dalyvavimas apklausoje yra laisvas (savanoriškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai pareikšti nuomonę. Apklausoje gali dalyvauti savivaldybės gyventojai, kurie turi teisę rinkti šios savivaldybės tarybą. Atrankinės apklausos metu apklausiami gyventojai turi būti parenkami taip, kad kiekvienas, kuris galėtų būti apklausiamas, turėtų vienodas galimybes patekti tarp apklausiamųjų. Vertinant atrankinių apklausų rezultatus, turi būti nurodomi jų patikimumo duomenys. Apklausa yra tiesioginė. Gyventojai apklausoje dalyvauja asmeniškai, jų reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama. Negalima varžyti gyventojų teisės dalyvauti apklausoje dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

222. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas. Savivaldybės taryba sprendimu gali nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtina prieš priimant sprendimus rengti apklausas. Apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo rengiamos vadovaujantis Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu.

223. Apklausos būdai ir apklausos teritorija nustatomi pagal vietos savivaldos įstatymo 38 ir 39 straipsnius.

224. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, tarybai, merui ir seniūnui, kurie ją įgyvendina vietos savivaldos įstatymo 40 ir 41 straipsniuose nustatyta tvarka.

225. Jeigu įvykdyti visi privalomi vietos savivaldos įstatyme nustatyti reikalavimai apklausos inicijavimui, meras, atsižvelgdamas į vietos savivaldos įstatymo 42 straipsnio reikalavimus priima sprendimą paskelbti apklausą.

226. Taryba turi nustatyti tvarką, kuria remdamasis administracijos direktorius turi organizuoti apklausą.

227. Taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

228. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje šio reglamento nustatyta tvarka. Tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

 

_______________________________________
                                                                                     Jonavos rajono savivaldybės tarybos

                                                   2016 m.         d.

                                                                                             sprendimo Nr. 1TS-

                                                                                             1 priedas   

                                                                       

 

     Tarybos nario ......................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

 

 

DARBO LAIKO APYSKAITA

 

 

Už 20....   m. ...................................... mėn.

 

 

Eil.

Nr.

Posėdžio ir kitos veikos

pavadinimas

 

Data

 

Nuo - iki

(Val., min.)

 

 

Trukmė

(Val., min.)

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 IŠ VISO :

 

                                                                       

           

Tarybos narys               .............................................          ........................................................

                                                (parašas)                                         (vardas ir pavardė)     

 

 

Apyskaitą gavau ...............................                           ..................................................................                                  (gavimo data)                                            (parašas, pareigos, vardas ir pavardė) 

 

                                               

                                                ___________________

 

                                                                                   Jonavos rajono savivaldybės tarybos

                                                 2016 m.        d.

                                                                                             sprendimo Nr. 1TS-

                                                                                             2 priedas   

           

                                                                       

 

Tarybos nario ......................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

 

 

IŠMOKŲ AVANSO APYSKAITA

 

Už 20....  m. ...................................... mėn.

 

 

Eil.

Nr.

Dokumento

išrašymo data

Dokumento (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kvito) serija ir Nr., kasos aparato kvito (čekio) Nr.

Prekių, paslaugų pavadinimas

 

Suma eurais

(patvirtinta apmokėjimo dokumentu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 IŠ VISO :

 

                                                                       

           

Tarybos narys               .............................................          ........................................................

                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)     

 

 

Apyskaitą gavau ...............................                           ..................................................................                                   (gavimo data)                                            (parašas, pareigos, vardas ir pavardė) 

 

 

_____________________