Vedėjas

Mantas Petrauskas
Tel.: 8 349 50966
El. paštas: mantas.petrauskas@jonava.lt
Kabinetas: 108
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistas

Valdas Rėklaitis
Tel.: 8 349 50966
El. paštas: valdas.reklaitis@jonava.lt
Kabinetas: 108
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Vilma Petkuvienė
Tel.: 8 349 61347
El. paštas: vilma.petkuviene@jonava.lt
Kabinetas: 110
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas


Tel.: 8 349 61347
Kabinetas: 110

Vyr. specialistė

Eglė Pinkevičienė
Tel.: 8 349 61347
El. paštas: egle.pinkeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 110
Pareigybės aprašymas

Remonto ir statybos skyriaus nuostatai

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

REMONTO IR STATYBOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

                      1. Remonto ir  statybos skyrius (toliau - Skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

                      2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

                      3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

                      4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

                      5. Skyrius turi savo antspaudą.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

                      6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

                      6.1. statybos ir remonto darbų organizavimas;

                      6.2. statybos ir remonto darbų kontrolė ir priežiūra;

                      6.3. statinių naudojimo priežiūra;

                      6.4. savivaldybės administracijos pastato priežiūra.         

                      7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka  šias funkcijas:

                      7.1. vykdo užsakovo (statytojo) funkcijas statant, rekonstruojant ir remontuojant rajono savivaldybei priklausančius statinius;

                      7.2. organizuoja naujų statinių bei rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių statybos ir remonto darbus, finansuojamus iš rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų;

                      7.3. vykdo ir organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių statybos ir remonto darbų techninę priežiūrą;

7.4. vykdo ir organizuoja statybos darbų rangos sutarčių, finansuojamų iš rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų, administravimą, kai konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis;

                      7.5. organizuoja bei kontroliuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji privaloma vykdant rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių statybos ir remonto darbus;

                      7.6. organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių ekspertizę ir techninės būklės įvertinimą;

                      7.7. organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pastatų, pastatytų, rekonstruotų ir suremontuotų rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų lėšomis, energinio naudingumo sertifikavimą;

                      7.8. organizuoja bei kontroliuoja rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pastatų, pastatytų, rekonstruotų ir suremontuotų rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos sąjungos ir kitų investicinių fondų lėšomis, kadastrinių matavimų atlikimą;

                      7.9. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka statinių naudojimo priežiūrą, siekiant nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Lietuvos Respublikos Statybos ir kitų įstatymų bei teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus;

                      7.10. ruošia ir įformina rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių apžiūros defektinius aktus, techninę dokumentaciją statybos darbų ir inžinerinių paslaugų pirkimams, nustato statybos skaičiuojamąją kainą;

7.11. konsultuoja gyventojus, daugiabučių namų savininkų bendrijų ir bendruomenių narius daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimo, statinių statybos, modernizavimo, remonto, dokumentų įforminimo klausimais;

7.12. konsultuoja daugiabučių namų savininkus, daugiabučių namų savininkų bendrijų narius dėl daugiabučių namų rėmimo fondo paramos;

                      7.13. organizuoja savivaldybės administracijos pastato remontą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo savivaldybės administracijos pastato techninę priežiūrą, organizuoja kitų rajono savivaldybei priklausančių ir rajono savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų statinių techninę priežiūrą;

                      7.14. pagal kompetenciją dalyvauja rajono savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų komisijų darbe;

                      7.15. vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Statybos įstatymo nuostatomis, pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ar atnaujinimo (modernizavimo)  projektus bei dalyvauja nuolatinės statybų komisijos darbe;

                      7.16. pagal kompetenciją dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe.

                     

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

                      8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

                      8.1. gauti iš rajono savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis, ataskaitas ir kitą medžiagą, kuri reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

                      8.2. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

                      8.3. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

                      8.4. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

                      9. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.

                      10. Skyriaus vedėjas:

                      10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

                      10.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

                      10.3. organizuoja skyriaus darbą;

                      10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams.

                      11. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

                      12. Skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

________________________________________