Navigacija

Pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga teikiama jaunoms šeimoms, pageidaujančioms gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti.

Prašymus ir, jeigu reikia, papildomus dokumentus savivaldybės administracijai pateikia vienas iš sutuoktinių, arba motina, arba tėvas, vieni auginantys vaiką (-us) ar vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba jaunos šeimos įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas (toliau – Pareiškėjas).  

Prašymas, ir jeigu reikia, papildomi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją; atsiųsti registruotu laišku; elektroniniu būdu (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS adresu www.spis.lt). Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija pagal duomenų teikimo sutartis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro tiesiogiai gauna dokumentus ar duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, asmenys šių duomenų ar dokumentų pateikti neprivalo.

Savivaldybė per 10 darbo dienų išnagrinėja pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą ir yra pakankamai tų metų valstybės biudžeto asignavimų finansinei paskatai teikti, SPIS suformuoja pažymą. Jei visos lėšos tiems metams panaudotos, pažyma neformuojama, šeima įrašoma į sąrašą, naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Nustačius, kad šeima neturi teisės į finansinę paskatą, prašymas atmetamas (nurodomos priežastys). Pareiškėjas apie prašymo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išnagrinėjimo dienos informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Atnaujinimo data 2019-09-19
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2018-06-21 Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas Nr. XIII-1281

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61b5aa40794511e8ae2bfd1913d66d57

2. 2018-08-30 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be9c20d0ac5911e88f64a5ecc703f89b/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą.

3. Jaunos šeimos turto deklaracija už kalendorinius metus.

4. Dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai ar kiti dokumentai).

5. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.

6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti (privalo pateikti pareiškėjas).

7. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo (privalo pateikti pareiškėjas).

8. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (privalo pateikti pareiškėjas).

9. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi) (privalo pateikti pareiškėjas).

10. Statybą leidžiantis dokumentas, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti.

11. Kiti dokumentai, įrodantys jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu. Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Besevičienė

Tel.: 8349 20008,

El. p.: zivile.beseviciene@jonava.lt

Turto skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Kazakevičienė 

Tel.: 8 349 50077

El. p.: karolina.kazakeviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: 8 349 61056

El. p.: jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti