Navigacija

Pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos, patvirtinančios jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama jaunoms šeimoms, pageidaujančioms gauti finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti Lietuvos Respublikos regionuose ir, kurių kiekvienas šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą;

2) iki kreipimosi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto;

3) įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė;

4) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos, suteikiamos (nuo būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos) jaunoms šeimoms:

1) neauginančioms vaikų – 15 procentų;

2) auginančioms vieną vaiką – 20 procentų;

3) auginančioms du vaikus – 25 procentai;

4) auginančioms tris ar daugiau vaikų– 30 procentų.

Paslaugos gavėjai: • Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų šeimos nariai; • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai; • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; • užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Prašymas teikiamas savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administracijai.

Atnaujinimo data 2019-10-31
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 2018-06-21 Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas Nr. XIII-1281

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fbabd7a2785011e89188e16a6495e98c/asr

2. 2018-08-30 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be9c20d0ac5911e88f64a5ecc703f89b/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Patvirtintos formos prašymas.

2. Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą.

3. Jaunos šeimos turto deklaracija už kalendorinius metus.

4. Dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai ar kiti dokumentai). 5. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai.

6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti (privalo pateikti pareiškėjas).

7. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo (privalo pateikti pareiškėjas).

8. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (privalo pateikti pareiškėjas).

9. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvada apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi) (privalo pateikti pareiškėjas).

10. Statybą leidžiantis dokumentas, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti.

11. Kiti dokumentai, įrodantys jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą. Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu. Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jeigu dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į finansinę paskatą, savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

Paslaugos gavėjai: • Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų šeimos nariai; • Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai; • užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; • užsieniečiai, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Prašymas teikiamas savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administracijai.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Besevičienė

Tel.: 8 349 20008,

El. p.: zivile.beseviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: 8 349 61056

El. p.: jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti