JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ JONAVOS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGOMS EITI

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo Nr.:

44786

Skelbimo data:

2020-06-30

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas, koeficientas 12

 

Pareigybės aprašymas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį  arba aukštąjį koleginį išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą; būti susipažinusiam su Lietuvos  Respublikos įstatymais,  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės   nutarimais   ir  kitais   teisės  aktais,   reglamentuojančiais  vietos  savivaldą,  viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas:

(8 5) 2196 806

El. paštas:

 

Alma Markevičienė, VTD prie VRM Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus patarėja, alma.markeviciene@vtd.lt