Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis papildymas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis papildymas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas papildomas, kai:

1. Prašoma įrašyti naujus suskystintų naftos dujų pavadinimus ir kodus;

2. Prašoma įrašyti papildomus suskystintųjų naftos dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresus.

Atnaujinimo data 2016-12-02
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės  (Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458);

 3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės (energetikos ministro 2012m. vasario 2 d. įsakymas);

 4. Prekybos naftos produktais taisyklės (energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-41).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą papildyti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis;

2. Deklaraciją apie pareiškėjo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;

Kai prašoma įrašyti papildomus suskystintųjų naftos dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresus, kartu su prašymu pateikia:

1. Deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

2.Terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

3. Pažymą apie darbuotojus (darbuotojų skaičius, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

4. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

5. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už leidimo papildymą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą papildyti leidimą).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrinami juridinio asmens duomenys Juridinių asmenų registre;

2. Patikrinami ar fizinio asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra;

3. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punktą;

4. Patikrinama ar pareiškėjo veikla atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 21.1 ir 23 punktus;

5. Patikrinami duomenys Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyrius

Tel.: (8 349) 50077

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 112 Eur

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas:188659752,

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

Įmokos kodas: 52946

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti