Navigacija

Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas, tikslinimas arba pateikimas, leidimo galiojimo sustabdymas, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimo galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas, tikslinimas arba pakeitimas, leidimo galiojimo sustabdymas, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimo galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys turintys leidimą ir naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis.

Siekiantys gauti leidimą, turi atitikti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 str. 2 d. nustatytus reikalavimus.

Asmenys ketinantys vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą ir deklaravę gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybėje, pateikia Jonavos rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) Pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymą (toliau – Pranešimas).  

Leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo Pranešimo pateikimo Administracijai dienos arba nuo Pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu Pranešimo pateikimo Administracijai diena.

Leidimai galioja neterminuotai. Leidimų turėtojai neturi teisės perleisti suteiktos teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims.

Pasikeitus vežėjo adresui, telefono numeriui ir transporto priemonės (-ių) markei, modeliui, valstybiniam registracijos bei identifikacijos (VIN) numeriams, vežėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikti Administracijai pranešimą su pasikeitusia arba papildoma informacija.

Administracija leidimą išduoda, tikslina arba pakeičia, sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą naudodamasi valstybės įmonės Registrų centro sukurta ir administruojama Licencijų informacine sistema, skirta duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – LIS) iki 2020-07-01.

Dokumentai ir (ar) informacija Administracijai, o su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla susiję dokumentai ir (ar) informacija leidimo turėtojui pateikiami tiesiogiai (asmeniškai) ar per atstumą (dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Atnaujinimo data 2020-02-03
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-12-31 įsakymas Nr. 3-598 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b67f9b002bc111eabe008ea93139d58

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020-01-02 įsakymas Nr. 3-3 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6c6a2c002d5c11eabe008ea93139d588

3. 1996-11-19 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Nr. I-1628

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65AD818F5F9C

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Administracijai pateikia Pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymą. Kai paslaugos teikėjas nėra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, savininkas, tačiau šį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu, pateikia tai įrodančio dokumento kopiją.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Leidimas laikomas išduotu kitą darbo dieną nuo Pranešimo pateikimo Administracijai dienos arba nuo Pranešime nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena po Pranešimo pateikimo dienos Administracijai.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

16,00 Eur

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52746
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti