Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą.

Atnaujinimo data 2019-11-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintos išorinės reklamos įrengimo taisyklės;

6. Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas;

7. Rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys gauti leidimą įrengti išorinę reklamą turi pateikti:

1. paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą;

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų  patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

4. išorinės reklamos įrengimo projektą;

5. juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba verslo liudijimo kopiją;

6. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių ar kelių, –  šių objektų savininkų raštišką sutikimą;

7. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą;

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų  patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

4. išorinės reklamos įrengimo projektą;

5. juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba verslo liudijimo kopiją;

6. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių ar kelių, –  šių objektų savininkų raštišką sutikimą;

7. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą apskaičiuojama vadovaujantis tarybos sprendimu patvirtintais vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatais.

Rinkliava netaikoma:

1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu;

2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms;

3. socialinei reklamai, kai jos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos;

4. visuomenės poreikiams dovanotų objektų pažymėjimas dovanojančios įmonės logotipais.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti