Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 METUS

Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta bei patvirtinti nuostatai rajono Tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (Nr.1TS-161). 2009-07-23 (Nr.1TS-223) patvirtinta 2009-2011 m. korupcijos prevencijos programa bei programos įgyvendinimo priemonių planas.

Antikorupcijos komisija 2010 m. į posėdžius rinkosi 6 kartus: sausio 6 d.,  vasario 11 d., kovo 9 d., birželio 21 d., spalio 12 d., lapkričio 29 d.

2010 m. sausio 6 d. posėdžio metu svarstyti šie klausimai:

  1. Anoniminio skundo nagrinėjimas dėl Savivaldybės tarybos narių galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
  2. Jonavos r. savivaldybės administracijos personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslaugos pirkimą, atvirą konkursą, apmokymą išklausymas (pateikė Savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Osauskas).

    Nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai parengti tarnybinio transporto naudojimo tvarką Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir įmonėse; UAB „Jonavos paslaugos" darbuotojams, naudojantiems tarnybinį transportą, laikytis tarnybinio  transporto naudojimo nustatytos tvarkos; pakartotinai svarstyti klausimą apie informacinės sistemos sukūrimo paslaugos pirkimą, atvirą konkursą ir kt., taip pat dėl UAB „S41D", kai bus gautas atsakymas iš VPT. Nutarta rekomenduoti parengti sutarčių rengimo, vizavimo ir registravimo tvarką.

2010 m. vasario 11 d. posėdžio metu svarstyti šie klausimai:

1.Rajono Tarybos nario Žygimanto Žalnerausko prašymas apsvarstyti specialiųjų reikalavimų nustatymą Jonavos rajono savivaldybės administracijos rengiamuose konkursuose valstybės tarnautojų pareigoms užimti. 

2.Dėl vykdomo viešojo pirkimo „Personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslauga" informacijos pateikimo.

Rekomenduota administracijos direktoriui Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojams, pažeidusiems viešųjų pirkimų procedūras, spręsti klausimą dėl drausminių nuobaudų jiems skyrimo.

Svarstant pirmąjį klausimą, nutarta, kad reikia išsiųsti Valstybės tarnybos departamentui konkretų klausimą: ar gali Antikorupcijos komisijos nariai stebėtojų teise dalyvauti konkursuose valstybės tarnautojo vietai užimti.  

2010 m. kovo 9 d. posėdžio metu svarstytas klausimas dėl Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos Godos Urbonienės darbo Lietavos pagrindinėje mokykloje, buhalterės pareigose.

Nutarta kreiptis į administracijos direktorių dėl užklausimo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui (dėl Godos Urbonienės darbo antraeilėse pareigose) ir šio klausimo svarstymą pratęsti gavus atsakymą; taip pat dėl papildomos informacijos apie tolesnę viešojo pirkimo „Personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslauga" eigą. 

2010 m. birželio mėn. 21 d. posėdžio metu svarstyta gauta informacija apie Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos atšaukimą iš antraeilių pareigų; STT pateikta ataskaita apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2009 metais; iš Valstybės tarnybos departamento gautas atsakymas „Dėl Antikorupcijos komisijos narių dalyvavimo konkursuose".

2010 m. spalio mėn. 12 d. posėdžio metu svarstyta:

1.Kovos su korupcija priemonių plano vykdymas. 

2.Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešasis pirkimas. 

      3.Antikorupcijos komisijos nariai supažindinti su seminaro apie korupcijos prevenciją medžiaga.

Nutarta, kad sąrašas pareigybių, kurias galima susieti su korupcijos tikimybe, turi būti parengtas iki lapkričio 10 d.; o baigiantis 2010 metams, Antikorupcijos komisijai turėtų būti pateikta įvykusių viešųjų pirkimų analizė (kokie pirkimai, jų laimėtojai, kokios pinigų sumos ir t.t.).

Taip pat nutarta rekomenduoti  administracijos direktoriui paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją savivaldybėje iki spalio 20 d.; administracijos direktoriaus sudarytai komisijai atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę, veiklos sritis  - "Viešieji pirkimai" - ir išvadą pateikti  STT  Kauno valdybai iki lapkričio 1 d.; Antikorupcijos komisijai pateikti viešųjų pirkimų analizę už 2010 m. iki 2010 m. spalio 22 d.; parengti Kovos su korupcija priemonių planą 2011 metams, jį teikti svarstyti Tarybai.

Dėl Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešojo pirkimo, darbų eigos nutarta įpareigoti administracijos direktorių iš Remonto, ūkio ir statybos skyriaus paskirti asmenį, atsakingą už Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso darbų techninę priežiūrą, darbų vykdymo kontrolę pagal kalendorinį grafiką, už atliktų darbų priėmimą, pateikiant dokumentus Kūno kultūros  ir sporto departamentui; pateikti  komisijai darbų sąrašą pagal projektinę sąmatą,  kurie bus atliekami  2010 m. už 900 000 Lt sumą; įpareigoti administracijos direktorių pateikti paraišką Kūno kultūros  ir sporto departamentui dėl lėšų skyrimo Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybai  2011 metais, kaip yra numatyta kalendoriniame darbų grafike.

2010 m. lapkričio 29 d. posėdžio metu svarstyta, kaip buvo vykdomi Antikorupcijos komisijos posėdžio metu (2010 m. spalio 12 d.) priimti nutarimai; aptarti ir išanalizuoti 2010 m. vykdyti viešieji pirkimai.

Nutarta, kad sąrašas pareigybių, kurias galima susieti su korupcijos tikimybe, turi būti  parengtas ir patvirtintas iki š.m. gruodžio 15 d.  

Svarstytas rajono Tarybos sprendimas sujungti Viešųjų pirkimų ir informatikos skyrių su Teisės ir personalo skyriumi ir pasiūlyta pasikonsultuoti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) bei Seimo Antikorupcijos komisija, ar tokiu atveju nekils korupcijos grėsmė.

2010 m. gruodžio 8 d.Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo konferencijoje, vykusioje LR Seime, „Korupcijos prevencija – skaidrumo link".

 

Jonavos rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas