INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 METUS

Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta bei patvirtinti nuostatai rajono Tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (Nr.1TS-161). 2009-07-23 (Nr.1TS-223) patvirtinta 2009-2011 m. korupcijos prevencijos programa bei programos įgyvendinimo priemonių planas.

Antikorupcijos komisija 2010 m. į posėdžius rinkosi 6 kartus: sausio 6 d.,  vasario 11 d., kovo 9 d., birželio 21 d., spalio 12 d., lapkričio 29 d.

2010 m. sausio 6 d. posėdžio metu svarstyti šie klausimai:

  1. Anoniminio skundo nagrinėjimas dėl Savivaldybės tarybos narių galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
  2. Jonavos r. savivaldybės administracijos personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslaugos pirkimą, atvirą konkursą, apmokymą išklausymas (pateikė Savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Osauskas).

    Nutarta rekomenduoti Savivaldybės administracijai parengti tarnybinio transporto naudojimo tvarką Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir įmonėse; UAB „Jonavos paslaugos" darbuotojams, naudojantiems tarnybinį transportą, laikytis tarnybinio  transporto naudojimo nustatytos tvarkos; pakartotinai svarstyti klausimą apie informacinės sistemos sukūrimo paslaugos pirkimą, atvirą konkursą ir kt., taip pat dėl UAB „S41D", kai bus gautas atsakymas iš VPT. Nutarta rekomenduoti parengti sutarčių rengimo, vizavimo ir registravimo tvarką.

2010 m. vasario 11 d. posėdžio metu svarstyti šie klausimai:

1.Rajono Tarybos nario Žygimanto Žalnerausko prašymas apsvarstyti specialiųjų reikalavimų nustatymą Jonavos rajono savivaldybės administracijos rengiamuose konkursuose valstybės tarnautojų pareigoms užimti. 

2.Dėl vykdomo viešojo pirkimo „Personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslauga" informacijos pateikimo.

Rekomenduota administracijos direktoriui Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojams, pažeidusiems viešųjų pirkimų procedūras, spręsti klausimą dėl drausminių nuobaudų jiems skyrimo.

Svarstant pirmąjį klausimą, nutarta, kad reikia išsiųsti Valstybės tarnybos departamentui konkretų klausimą: ar gali Antikorupcijos komisijos nariai stebėtojų teise dalyvauti konkursuose valstybės tarnautojo vietai užimti.  

2010 m. kovo 9 d. posėdžio metu svarstytas klausimas dėl Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos Godos Urbonienės darbo Lietavos pagrindinėje mokykloje, buhalterės pareigose.

Nutarta kreiptis į administracijos direktorių dėl užklausimo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui (dėl Godos Urbonienės darbo antraeilėse pareigose) ir šio klausimo svarstymą pratęsti gavus atsakymą; taip pat dėl papildomos informacijos apie tolesnę viešojo pirkimo „Personalo valdymo informacinės sistemos, strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemos sukūrimo paslauga" eigą. 

2010 m. birželio mėn. 21 d. posėdžio metu svarstyta gauta informacija apie Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos atšaukimą iš antraeilių pareigų; STT pateikta ataskaita apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2009 metais; iš Valstybės tarnybos departamento gautas atsakymas „Dėl Antikorupcijos komisijos narių dalyvavimo konkursuose".

2010 m. spalio mėn. 12 d. posėdžio metu svarstyta:

1.Kovos su korupcija priemonių plano vykdymas. 

2.Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešasis pirkimas. 

      3.Antikorupcijos komisijos nariai supažindinti su seminaro apie korupcijos prevenciją medžiaga.

Nutarta, kad sąrašas pareigybių, kurias galima susieti su korupcijos tikimybe, turi būti parengtas iki lapkričio 10 d.; o baigiantis 2010 metams, Antikorupcijos komisijai turėtų būti pateikta įvykusių viešųjų pirkimų analizė (kokie pirkimai, jų laimėtojai, kokios pinigų sumos ir t.t.).

Taip pat nutarta rekomenduoti  administracijos direktoriui paskirti atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją savivaldybėje iki spalio 20 d.; administracijos direktoriaus sudarytai komisijai atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę, veiklos sritis  - "Viešieji pirkimai" - ir išvadą pateikti  STT  Kauno valdybai iki lapkričio 1 d.; Antikorupcijos komisijai pateikti viešųjų pirkimų analizę už 2010 m. iki 2010 m. spalio 22 d.; parengti Kovos su korupcija priemonių planą 2011 metams, jį teikti svarstyti Tarybai.

Dėl Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbų viešojo pirkimo, darbų eigos nutarta įpareigoti administracijos direktorių iš Remonto, ūkio ir statybos skyriaus paskirti asmenį, atsakingą už Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso darbų techninę priežiūrą, darbų vykdymo kontrolę pagal kalendorinį grafiką, už atliktų darbų priėmimą, pateikiant dokumentus Kūno kultūros  ir sporto departamentui; pateikti  komisijai darbų sąrašą pagal projektinę sąmatą,  kurie bus atliekami  2010 m. už 900 000 Lt sumą; įpareigoti administracijos direktorių pateikti paraišką Kūno kultūros  ir sporto departamentui dėl lėšų skyrimo Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybai  2011 metais, kaip yra numatyta kalendoriniame darbų grafike.

2010 m. lapkričio 29 d. posėdžio metu svarstyta, kaip buvo vykdomi Antikorupcijos komisijos posėdžio metu (2010 m. spalio 12 d.) priimti nutarimai; aptarti ir išanalizuoti 2010 m. vykdyti viešieji pirkimai.

Nutarta, kad sąrašas pareigybių, kurias galima susieti su korupcijos tikimybe, turi būti  parengtas ir patvirtintas iki š.m. gruodžio 15 d.  

Svarstytas rajono Tarybos sprendimas sujungti Viešųjų pirkimų ir informatikos skyrių su Teisės ir personalo skyriumi ir pasiūlyta pasikonsultuoti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) bei Seimo Antikorupcijos komisija, ar tokiu atveju nekils korupcijos grėsmė.

2010 m. gruodžio 8 d.Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo konferencijoje, vykusioje LR Seime, „Korupcijos prevencija – skaidrumo link".

 

Jonavos rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas