INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDIS 2011 M. SAUSIO MĖNESĮ

            Š. m. sausio mėnesį vykusio posėdžio metu buvo svarstyti šie klausimai: tikslintas Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2009-2011 metams; supažindinta su iš Vyriausybės atstovės Kauno apskričiai bei iš LR STT Kauno valdybos gautais atsakymais į paklausimą dėl savivaldybės administracijos struktūros; atsakyta į Antikorupcijos komisijos nario Gintauto Bruko raštą (apie 2010 m. IV ketv. išmokėtų priedų teisėtumą), kt. Pasidomėta, kaip buvo vykdomi praėjusio posėdžio metu (2010-11-29) priimti nutarimai.

Administracijos direktorius informavo, kad dokumentai apie Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybą Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikti laiku – iki 2010 m. gruodžio 15 d., darbai taip pat atlikti laiku. Taip pat informuota, kad rengiamas administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių, perduodamų tikrinti LR STT, sąrašo patvirtinimo".

Algimantas Dabašinskas informavo, jog buvo parašyti raštai LR STT Kauno valdybai bei Vyriausybės atstovei Kauno apskrityje dėl rajono Tarybos priimto sprendimo, kuriuo patvirtinta nauja savivaldybės administracijos struktūra, ir klausė nuomonės, ar, įgyvendinus minėtą sprendimą, nesusilpnės savivaldybėje vidaus kontrolės sistema, ar nepadidės korupcijos pasireiškimo tikimybė, ar sprendimas neprieštarauja LR Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatoms.

Iš Vyriausybės atstovės Rasos Noreikienės gautas atsakymas, jog ji neturinti teisinio pagrindo teikti nuomonę vertinant savivaldybių teisės aktus antikorupciniu požiūriu, todėl šiuo klausimu nepasisakysianti.

LR STT Kauno valdybos viršininko Eivydo Čekaičio atsakyme rašoma, jog Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 10 p. yra numatyta, kad savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas yra savivaldybės tarybos kompetencijoje. Pastebėta, kad, įgyvendinant panašaus pobūdžio struktūros pertvarkas, o ypač kai jos liečia veiklos sritis, kurios priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, yra labai svarbu užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą bei išsamiai reglamentuoti ne tik atskiras veiklos sritis atliekančių padalinių funkcijas, bet ir atskirų valstybės tarnautojų funkcijas, uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę. STT nuomone, vadovaujantis šiais principais ir turėtų būti formuojama savivaldybės administracijos struktūra.

Posėdžio metu pasiūlyta parengti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tvarką  (funkcijas, uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę, vidaus kontrolės sistemą); komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas supažindino su Gintauto Bruko pasiūlymu nagrinėti klausimą dėl savivaldybės darbuotojams išmokėtų per 2010 m. IV ketv. priedų ir priemokų teisėtumo bei pagrįstumo (panašų raštą G.Brukas adresavo ir Kontrolės komitetui).

Administracijos direktorius Valerijus Krugliakovas teigė, kad Kontrolės komitete nagrinėtas administracijos direktoriaus įsakymas  (dėl viešųjų darbų) yra atšauktas, ištaisytos klaidos, suderinta su juristais. O kalbant apie visas išmokas, Kontrolės ir audito tarnyba patikrino, atsakymas vienareikšmis – nustatytų reikalavimų savivaldybės administracija nepažeidė. Jau parengta nauja priedų ir priemokų mokėjimo tvarka, ji derinama su juristais.

Algimantas Dabašinskas domėjosi apie ilgalaikį turtą, įsigytą iš Mokinio krepšelio lėšų per 2010 m.: sporto salės švieslentę, kurią įsigijo Jeronimo Ralio vidurinė mokykla (16 900 Lt vertės); sporto salės įrangą (treniruoklius), kurią įsigijo VšĮ Suaugusiųjų švietimo centras (65 477 Lt vertės); kompiuterius su programine įranga, kuriuos įsigijo Neries pagrindinė mokykla (29 470 Lt vertės). Buvo nutarta prašyti administracijos direktoriaus išsiaiškinti, ar šie pinigai panaudoti pagal paskirtį.  

 

 

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ

Ryšiams su visuomene specialistė