Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Telefonas (8 349) 50 154
Faksas (8 349) 50 012
El. p. administracija@jonava.lt
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188769070
Savivaldybės nemokama linija
(8 800) 000 15
>

PPT

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

(direktorė Eglė Vaicekauskienė,

adresas: Kalnų g. 70, Jonava, tel. 8349 52866, 861401214)

 

 Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) teikia nemokamas paslaugas Jonavos rajono asmenims nuo 3 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, jei mokosi).

 

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, kitoms ugdymo įstaigoms ir mokytojams. Sudaryti sąlygas mokinių sveikatai išsaugoti ir stiprinti, įgyvendinti priemones, susijusias su ligų, traumų ir žalingų įpročių sveikatai profilaktika.

 

Tarnybos uždaviniai:

 1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;
 2. stiprinti  mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
 3.  padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

 

Tarnybos specialistai:

 1. Įvertina (tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus) specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos namuose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba.
 2. Teikia pagalbą:
 3. psichologinę, specialiąją pedagoginę – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, bei informacinę specialiųjų ugdymosi poreikių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims;
 4. informacinę, konsultacinę, metodinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams;
 5. teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą, gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 6. teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus.

 

 Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos specialistų atliktu asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu, jo specialieji ugdymosi poreikiai gali būti vertinami Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre.

 

 

Asmens pedagoginio psichologinio vertinimo tarnyboje tvarka:

 

Išankstinė registracija atvykus į tarnybą (priimami dokumentai vertinimui, suderinamas ir paskiriamas vertinimo laikas).

 

Vertinimui pateikiami dokumentai:

 

-tėvų sutikimas;

-specialiojo ugdymo komisijos pažyma (lankantiems ugdymo įstaigą);

-vaiko stebėjimo kortelė (lankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigą);

-mokinio duomenų anketa (PPT forma);

-vaiko sveikatos istorija, medicininės kortelės išrašas (PPT forma);

-atliktų vertinimų PPT, pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, Vaiko raidos centre, Kauno raidos klinikoje „Lopšelis" ir kt. išrašų kopijos;

-mokinio klasės darbų sąsiuviniai, savarankiškų, kontrolinių darbų pavyzdžiai (atsineša vertinimo dieną).

 

Išduodant pažymą dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (5 forma) bei specialiojo ugdymo skyrimo (6 forma), tėvai (globėjai), pedagogai konsultuojami dėl įvertinimo rezultatų, teikiamos rekomendacijos tolimesniam ugdymui.

 

Pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams teikiamos konsultacijos iš anksto užsiregistravus telefonu 5 28 66.

 

Vaiko brandumo tarnyboje

įvertinimo tvarka

 

Vaiko brandumo vertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai), jei tėvai nori leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę, tačiau jam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, arba tėvai nori vaiką leisti į pirmą klasę, bet tais kalendoriniais metais vaikui nesueina 7 metai .

 

Vertinimui reikalingi dokumentai:

 

 • tėvų prašymas tarnybos vadovui;
 • vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • kitų specialistų pažymos (jeigu yra).

 

Vertinimą atlikęs tarnybos psichologas parengia išvadą – rekomendaciją ir aptaria vaiko brandumą su tėvais (globėjais).

 

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba specialistai:

 

 

 • Vaikų gydytoja neurologė Rūta Jurgaitienė;
 • Psichologė Lina Labatmedienė;
 • Psichologė Solveiga Baltrušaitienė;
 • Logopedė Neringa Palaimienė;
 • Logopedė Sonata Paliukienė;
 • Specialioji pedagogė Jelena Galvydytė;
 • Socialinė pedagogė Auksė Venckutė.

 

LAIŠKAS TĖVAMS