SKELBIAMAS 2018-2019 M. JAUNIMO SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ AKREDITAVIMO IR JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS PROGRAMŲ SAVIVALDYBĖSE FINANSAVIMO KONKURSAS

 

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 2V-134 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo", 2018 m. rugpjūčio 25 d. bus paskelbtas Teisės aktų registre Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslai:

 • akredituoti savanorišką veiklą organizuojančias (toliau – SVO) organizacijas, siekiant užtikrinti kokybišką, sklandžią ir ilgalaikę jaunų žmonių savanorišką veiklą;
 • finansuoti akredituotų SVO organizacijų vykdomas jaunimo savanoriškos tarnybos programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Finansuojamos veiklos:

 • savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
 • savanoriškos veiklos proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
 • bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas (organizuojant mokymus, konsultacijas, viešinimo renginius ir kt.), siekiant savanoriškos veiklos skatinimo vietos lygmeniu;
 • kompetencijų į(si)vertinimo veiklų vykdymas;
 • mentorystės paslaugų teikimas priimančiosioms organizacijoms;
 • mentorystės paslaugų teikimas savanoriams.

Programų priėmimo pradžia – 2018 m. rugpjūčio 25 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. rugsėjo 23 d.

Didžiausia vienai programai galima skirti suma – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma – 2000 (du tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 160 000 (šimtas šešiasdešimt tūkstančių) Eur.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant programas skiriami papildomi balai:

 • programoje numatytos veiklos, skatinančios priimančiųjų organizacijų skaičiaus didėjimą savivaldybėje (lyginant su Departamento 2018 m. trečio ketvirčio akredituotų priimančių organizacijų duomenimis);
 • pareiškėjas turi ne mažiau kaip 2 metų, bet ne daugiau kaip 5 metų patirtį dirbant su savanoriais;
 • pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 metų patirtį dirbant su savanoriais;
 • programai įgyvendinti pritrauktas papildomas finansavimas yra ne mažesnis nei 30 proc. programai įgyvendinti reikalingos sumos;
 • programoje numatytos veiklos, skatinančios potencialių SVO organizacijų stiprinimą savivaldybėje arba pasirinktos savivaldybės kaimyninėje savivaldybėje.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);
 • dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
 • mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);
 • dokumento (-ų) (pvz., sutartys su savanoriu), įrodančio (-ių) pareiškėjo patirtį priimant ir (ar) dirbant su savanoriais, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.2 ir (ar) 9.3 papunkčio prioritetą (-us);
 • dokumento (-ų) (pvz., banko išrašai), įrodančio (-ių) papildomą programos finansavimą, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.4 papunkčio prioritetą;
 • potencialios SVO organizacijos (-ų) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 3 priedas), pasirašytą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas organizacijų antspaudu, jei antspaudą ji privalo turėti, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 9.5 papunkčio prioritetą;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 1 priedo dalis).

Nuostatų 22.1–22.10 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", reikalavimų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217), reikalavimų (taisyklių 54 p.).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Jeigu pareiškėjas Konkursui teikia paraišką tik dėl akreditacijos, numatytos Nuostatų 3.1 papunktyje, pareiškėjas užpildo paraiškos formos (Nuostatų 1 priedas) I ir II dalis ir kartu su Nuostatų  22 punkte nurodytais dokumentais vienu elektroniniu laišku pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt 18 punkto nurodyta tvarka.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val., penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. (8 5) 246 1355.

Informuojame, kad pateiktų programų 2018 m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Atlikti vertinimai bus pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri priims sprendimą dėl programų finansavimo.

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

JRD inf.