BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ŠVEICARIJOS, KULVOS IR BUKONIŲ KAIMŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS““

            Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas" baigia įgyvendinti projektą „Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų planavimo dokumentų rengimas" (Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-22-026).

            Plečiant ir vystant gyvenamąsias zonas, derinant teritorijų pritaikymo įvairioms reikmėms tinkamumą, norint išsaugoti miesto vizualinį vientisumą, siekiant darnaus ryšio sistemos sukūrimo gyventojų aktyviam bei trumpalaikiam poilsiui, atsirado poreikis parengti Jonavos rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentus, kurie prisidėtų prie darnios miesto plėtros, racionalaus teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Detalieji planai rengiami siekiant sukurti darnią kaimo plėtrą Jonavos rajone.

            Įgyvendinus projektą bus parengti 3 Jonavos rajono savivaldybės teritorijos planavimo dokumentai: 1. Šveicarijos kaimo teritorijos detalusis planas; 2. Bukonių kaimo teritorijos detalusis planas ir 3. Kulvos kaimo teritorijos detalusis planas. Parengti teritorijų planavimo dokumentai, patikrinti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje su teigiama išvada bus teikiami tvirtinti Jonavos rajono savivaldybei.

            2013 m. gruodžio 23 d. buvo pasirašyta projekto „Šveicarijos, Kulvos ir Bukonių kaimų teritorijų planavimo dokumentų parengimas" finansavimo ir administravimo sutartis.

Bendra šio projekto vertė – apie 77650 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bus skirta apie 66000 Eur, iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų – apie 11650 Eur.

           

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.