Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 METUS

Nauja Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisija sudaryta 2011-04-28 rajono tarybos sprendimu Nr. 1TS-153 (ankstesnė Antikorupcijos komisija sudaryta rajono tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (sprendimas Nr.1TS-161)), dirbta vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2009-05-28 rajono tarybos (sprendimas Nr. 1TS-161) priimtais nuostatais, 2009-07-23 (Nr. 1TS-223) patvirtinta 2009-2011 metų korupcijos prevencijos programa bei programos įgyvendinimo priemonių  planu. 

 Antikorupcijos komisija 2011 m. į posėdžius rinkosi 6 kartus: sausio 24 d., kovo 24 d., gegužės 9 d., gegužės 26 d., liepos 7 d., lapkričio 10 d.

2011 m. sausio 24 d. posėdžio metusvarstyti šie klausimai: dėl atsiskaitymo, kaip buvo vykdomi praėjusio posėdžio metu (2010-11-29) priimti nutarimai; supažindinta su iš Vyriausybės atstovės Kauno apskričiai bei iš LR STT Kauno valdybos gautais atsakymais į paklausimą dėl savivaldybės administracijos struktūros; diskutuota dėl atsakymo į Antikorupcijos komisijos nario Gintauto Bruko raštą (apie 2010 m. IV ketv. išmokėtų priedų teisėtumą); patikslintas Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2009-2011 metams.

Susipažinta su parengtu administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių, perduodamų tikrinti LR STT, sąrašas", kuriuo numatyti šių skyrių vedėjai: Viešųjų pirkimų, teisės ir personalo; Strateginio planavimo ir investicijų; Remonto, ūkio ir statybos; Centralizuotos buhalterijos; Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos; Civilinės metrikacijos; Ekonomikos ir turto; Finansų ir biudžeto; Bendrojo; Švietimo, kultūros ir sporto; Socialinės paramos; Žemės ūkio. Į šį sąrašą taip pat įtraukti vyr. specialistai (paminklosaugai, ekologas bei savivaldybės gydytojas).

Administracijos direktorius supažindino su LR Vyriausybės nutarimu „Informacijos apie asmenį, siekiantį  eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimo tvarka", akcentuodamas, kad šios tvarkos tikslas – siekti, jog savivaldybėse dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Nuspręsta į minėtą sąrašą įtraukti Vyr. architekto skyriaus vedėją, savivaldybės įmonių vadovus bei seniūnijų seniūnus. Taip pat siūlyta parengti visų pareigybių aprašymus, įrašant, jog asmuo, siekiantis tam tikrų pareigų, yra tikrinamas STT.

Susipažinus su iš Vyriausybės atstovės Kauno apskričiai bei iš LR STT Kauno valdybos gautais atsakymais į paklausimą dėl savivaldybės administracijos struktūros, nutarta siūlyti parengti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tvarką (funkcijas, uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę, vidaus kontrolės sistemą) administracijos direktoriaus įsakymą.  

Svarstant dėl atsakymo į Antikorupcijos komisijos nario Gintauto Bruko raštą (apie 2010 m. IV ketv. išmokėtų priedų teisėtumą), nutarta nesiūlyti skirti nuobaudos, kadangi įsakymas ištaisytas. Siūlyta parengti savivaldybės administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, kaip numatyta Vyriausybės nutarimu. Posėdžio metu diskutuota dėl Korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2009-2011 metams patikslinimo.

2011 m. kovo 24 d. posėdžio metu patvirtinta Antikorupcijos komisijos veiklos už 2010 m. ataskaita; administracijos direktoriaus pavaduotojui nurodyta pateikti informaciją, kaip yra įgyvendinama Korupcijos prevencijos programa.

2011 m. gegužės 9 d. posėdžio metu vyko Antikorupcijos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai. 4 balsavus „už", 2 susilaikius, Antikorupcijos komisijos pirmininku išrinktas Algimantas Dabašinskas. Jis pirmininko pavaduotoju pasiūlė Saulių Jakimavičių, kuris kandidatuoti atsisakė, neviešindamas apsisprendimo motyvų. Bendru sutarimu Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimus nutarta atidėti kitam posėdžiui.

Taip pat svarstyta dėl būtinybės paskirti savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją. Dėl to kreiptasi į administracijos direktorių. 

2011 m. gegužės 26 d. posėdžio metu rinktas Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas. 

4 balsavus „už", 2 susilaikius, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju  išrinktas Artūras Neimontas.

Posėdžio metu nutarta paprašyti Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų bei Remonto ir statybos skyrių pateikti  informaciją (už 2010 metus) statybos - rekonstrukcijos darbų, kurių vertė nuo 10 000 Lt ir daugiau, apie vėluojančius darbus (nesilaikant sutarties) ir netesybas; apie priduotus objektus ir jų piniginę išraišką. Minėtiems skyriams nurodyta el. paštu nusiųsti vykdytų darbų lentelę, kurią reikės papildyti 3 grafomis, nurodant datą, kada priimtas objektas, netesybų sumą ir priežastis.

Taip nutarta paprašyti l.e.p. Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjos informacijos apie Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą, nes yra daug negrąžintų paskolų. Domėtasi, kiek fonde yra lėšų, kam jų skirta, kiek prarasta ir t.t., bei kokia situacija yra šiuo metu.

2011 m. liepos 7 d. posėdžio metu svarstyta gauta informacija apie suteiktas ir negrąžintas paskolas iš Smulkaus ir vidutinio verslo ir ūkininkų rėmimo fondo; išklausyta direktoriaus pavaduotojo pateikta informacija apie statybos - rekonstrukcijos (už 2010 m.) darbus, kurių vertė nuo 10 tūkst. Lt ir daugiau, apie vėluojančius darbus (nesilaikant sutarties) ir netesybas; apie priduotus objektus ir jų piniginę išraišką. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsakė į rajono tarybos Jungtinės frakcijos paklausimą "Dėl centrinės miesto dalies Klaipėdos, Vilniaus, Taikos gatvių viešojo pirkimo nutraukimo"; aptartas iš Vyriausybės atstovės Kauno apskrityje  R.Noreikienės gautas raštas "Dėl korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo".

Išanalizavus gautą informaciją apie suteiktas ir negrąžintas paskolas iš Smulkaus ir vidutinio verslo ir ūkininkų rėmimo fondo, nutarta rekomenduoti, kad negrąžintos paskolos būtų derinamos su komitetais ir kad kolegialiai būtų tariamasi, reikalui esant, dėl paskolos grąžinimo atidėjimo terminų.

Administracijos direktoriaus pavaduotojo paprašyta pateikti išsamią viešųjų pirkimų 2010 metais lentelę ir pateikti papildomos informacijos. Taip pat paprašyta informacijos apie atliktus ir atliekamus darbus Vaikų globos namuose. 

Dėl aukščiau minėto Jungtinės frakcijos paklausimo nutarta prašyti pateikti informaciją, kieno tai buvo klaida, taip pat prašyti visų apskųstų teismui viešųjų pirkimų protokolų bei 2010 metais atliktų visų darbų pirkimų.

2011 m. lapkričio 10 d. posėdžio metu diskutuota dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados viešųjų  pirkimų srityje, nagrinėtas Korupcijos prevencijos programos vykdymas  už 2010 metus ir 2011 metų pirmąjį pusmetį.

Analizės metu nustatyta, jog atskirais atvejais sutartyse nustatyti jų galiojimo terminai neatitinka skelbimuose apie pirkimus nurodytų galiojimo terminų. Tai yra, skelbimuose nurodyti sutarčių galiojimo terminai yra ilgesni už pasirašytose sutartyse nurodytus terminus. Kadangi skelbimas yra viena iš pirkimo dokumentų sudėtinių dalių, traktuota, kad sutarčių sąlygos neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tokia situacija susidaro dėl Viešųjų pirkimų tarnybos specialistų reikalavimo skelbimuose nurodyti visą sutarčių galiojimo trukmę, įskaičiuojant ne tikdarbų atlikimo bei prekių pristatymo terminus, bet ir atsiskaitymo terminus. Tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008-08-06 įsakyme Nr.1S-73 „Dėl 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-5 „Dėl reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo pakeitimo" (Žin., 2008, Nr. 92-3673), reglamentuojančiame sutarties trukmės nurodymą skelbime, išsamiai nėra  išdėstyta, kas turėtų sudaryti sutarties trukmę. Todėl VPT reikalavimas skelbime apie viešąjį pirkimą nurodyti maksimalią sutarties trukmę, įskaitant ir atsiskaitymo terminą, sąlygoja neatitikimus tarp sutartyse numatomos ir skelbimuose nurodomos sutarties trukmės. Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo bei poįstatyminių aktų nuostatomis, neišsamus bei dviprasmiškas teisės normų reglamentavimas yra vienas iš kriterijų, sudarančių tikimybę korupcijai pasireikšti.

Pasiūlytos šios priemonės, būtinos  didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei šalinti:

1. Peržiūrėti ir atnaujinti rajono savivaldybės tarybos 2003-11-20 sprendimu Nr. 254 patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarką, numatant ne tik  sutarčių pasirašymą, bet ir jų sudarymą, įforminimą bei sutarčių vykdymo kontrolę. Paskirti asmenį(-is), atsakingą(-us) už sutarčių vykdymo kontrolę.

2. Spręsti klausimą dėl prevencinės viešųjų pirkimų kontrolės procedūrų nustatymo bei atsakingų asmenų paskyrimo, siekiant užtikrinti sutarčių atitikimą viešųjų pirkimų sąlygų reikalavimams.

3. Įpareigoti savivaldybės administracijos atsakingus specialistus sutartis vizuoti laikantis Dokumentų rengimo taisyklių 44 p. reikalavimų.

4. Atnaujinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisykles, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais po Taisyklių patvirtinimo, ir atsižvelgiant į galiojančią savivaldybės administracijos struktūrą.

5. Atkreipti dėmesį į tvirtinamus Viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentus bei Komisijoms numatomas funkcijas ir, esant reikalui, tikslinti Viešųjų pirkimų skyriaus atsakingų specialistų pareigybių aprašymus, siekiant aiškaus funkcijų ir atsakomybės paskirstymo.

Antikorupcijos komisija rekomendavo teikti parengtą sutarčių pasirašymo ir įforminimo procedūros projektą svarstyti gruodžio mėnesį vyksiančio rajono tarybos posėdžio metu.                        Taip pat nuspręsta pradėti rengti Korupcijos prevencijos programą 2012-2014 metams.

            Aptartas iš LR STT Kauno valdybos gautas raštas „Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo" (Valdyba priėmė sprendimą Jonavos rajono savivaldybėje korupcijos rizikos analizės neatlikti).  Rekomenduota savivaldybės tinklapio pagrindiniame lape sukurti atskirą nuorodą, kad būtų lengviau rasti talpinamą informaciją, taip pat pateikti Antikorupcijos komisijos ataskaitas apie įgyvendinamos Korupcijos prevencijos programos rezultatus. Į minėtas rekomendacijas atsižvelgta, darbai atlikti.

2011 m. gruodžio 12 d.Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nariai dalyvavo seminare Druskininkuose: „Korupcijos prevencija ir jos priemonių praktinis taikymas savivaldoje". Paskaitą skaitė Vyriausiosios tarnybinės etikos lektorius Gediminas Sakalauskas.

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, lankytasi Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinėje mokykloje. 8-10 klasių mokiniai klausėsi paskaitos apie korupcijos žalą ir galimybes pasipriešinti. Vėliau bendrauta su moksleiviais, atsakyta į jų klausimus.  

 

Jonavos rajono savivaldybės

antikorupcijos komisijos pirmininkas                                                                     Algimantas Dabašinskas