Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas


Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms) turintiems galimybę pasinaudoti valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti patiekimo dienos neviršija teisės aktuose nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2. įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba:

  a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

  b) turimo ar turėto būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingą plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. 

c) neįgalusis (ar šeima, kurioje yra neįgalusis) turinčiam nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti turi teisę gauti:

1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji  arba šeimos, kuriuose yra neįgaliųjų, - apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) jaunos šeimos, kurios augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs – apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.
Atnaujinimo data 2017-02-07
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ;

2. Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;

4. Valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų daliai apkomėti teikimo tvarkos aprašas (Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 325)

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. A1-195).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą;

2. Asmens ir jo šeimos narių (sutuoktinio ir nepilnamečių vaikų) asmenį ir šeimyninę padėtį liudijančių dokumentų (pasų ar asmens tapatybės kortelių, gimimo liudijimų, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų, šeimos sudėties pažymos) kopijas;

3. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-os) už kalendorinius metus;

 4. (Prireikus) Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos, likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų (mirties liudijimo, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinos globos nustatymo, teismo sprendimo dėl nuolatinės globos nustatymo) kopijas.

Jei valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, papildomai pateikia:

1. Kreditavimo sutarties, sudarytos tarp asmens ir kredituojančio banko, kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrinama informacija apie asmens (šeimos) deklaruotą gyvenamąją vietą Gyventojų registre;

2. Patikrinama informacija valstybės įmonėje Registrų centre apie asmens (šeimos) turimą ar turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyrius

 

Tel.: (8 349) 50077

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti