STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS


Administracinės paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų (statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus) išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas leidimų statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius ir atnaujinti (modernizuoti) pastatus išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti statybą leidžiantį dokumentą užpildo nustatytos formos prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 1 priedas) ir pateikia statybos projekto 2 egz. Asmenų aptarnavimo patalpose (Jonavoje, Žeimių g. 13, I aukštas).

 Kartu su prašymu pateikiami privalomi dokumentai:

1. Statinio projektas,

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,

3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas,

5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,

6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os),

7. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu,

8. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo,

9. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai),

10. Rašytiniai pritarimai projektui,

11. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo,

12. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju),

13. Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko apie žemės sklypui nustatytą (-as) ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą (-as) specialiąją (-sias) žemės naudojimo sąlygą (-as), kopija (kai pagal teisės aktų reikalavimus ją (jas) privaloma nustatyti ir įregistruoti),

14. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija

15. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Informuojame, kad prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" www.planuojustatyti.lt

 

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė

tel.: (8 349) 53821, el. adresas: judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas
vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 45 darbo dienas – statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį;
2. 30 darbo dienų – statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį;
3. 15 darbo dienų – kitais nei 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

  1. už leidimo statyti naują ypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 150 €
  2. už leidimo statyti naują neypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 78 €
  3. už leidimo rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 150 €
  4. už leidimo rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą – 78 €
  5. už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą   išdavimą - 37 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.

Jei norima gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos įteisinimui, rinkliava už statybos leidimą mokama aukščiau nurodyta tvarka, tačiau turi būti sumokėta papildoma nustatyto dydžio įmoka į tą pačią sąskaitą, tik kitu įmokos kodu – 5446.

Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vadovaujantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatais, Skyrius vykdo teisės aktais nustatytas rašytinių pritarimų statinio projektui išdavimo procedūras.

Atnaujinimo data 2016-12-09
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. LR „Statybos įstatymas"
2. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (patvirtintos Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-263, 2011 m. kovo 3 d.)
4. LR 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Paslaugos gavėjas – fizinis/juridinis asmuo, turintis statytojo teisę ar jo įgaliotas asmuo, norintis gauti rašytinį pritarimą statinio projektui, užpildo nustatytos formos prašymą (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" 3 priedas) ir pateikia statybos projekto, supaprastinto projekto ar statybos darbų aprašo 2 egz. Asmenų aptarnavimo patalpose (Jonavoje, Žeimių g. 13, I aukštas).

 Kartu su prašymu pateikiami privalomi dokumentai:

1.Statinio projektas,
2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu,
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai jis privalomas),
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, 
5. Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas,
6. Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopija (-os),
7. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo, 
8. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai),
9. Rašytiniai pritarimai projektui,
10. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo,
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju),
12. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija,
13. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę patvirtinančio dokumento kopija.


Informuojame, kad prašymą gauti rašytinį pritarimą statinio projektui galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba" www.planuojustatyti.lt

Asmenų aptarnavimo darbo laikas:

Pirmadienį 800 – 1800 val.
Antradienį 800 – 1700 val.
Trečiadienį 700 – 1800 val.
Ketvirtadienį 800 – 1700 val.

Pirmadienį - ketvirtadienį pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val.
Penktadienį 800 – 1400 val. (be pietų pertraukos)

Atsakingi asmenys:
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Irena Misiūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  irena.misiuniene@jonava.lt

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Lina Trinkūnienė
tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349)  500 12,
el. paštas  lina.trinkuniene@jonava.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas
tel.: (8 349) 35338, el. paštas  vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Skyriaus vyr. specialistė Judita Gaidukevičienė
tel.: (8 349) 53821, el. paštas   judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel.: (8 349) 35338, el. adresas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Rašytinis pritarimas statinio projektui išduodamas ne vėliau kaip per:

1. 30 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
2. 15 darbo dienų – kitais nei 1 punkte nurodytais atvejais.

Išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą numatyti valstybės rinkliavos dydžiai eurais:

už rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo  pritarimą statinio projektui (kai jis privalomas) – 37 €

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.
Rinkliavos turi būti mokamos į pasirinktą VMI sąskaitą, kurios skelbiamos https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas 53046.

Jei norima gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos įteisinimui, rinkliava už statybos leidimą mokama aukščiau nurodyta tvarka, tačiau turi būti sumokėta papildoma nustatyto dydžio įmoka į tą pačią sąskaitą, tik kitu įmokos kodu – 5446.

Perregistruotų statybą leidžiančių dokumentų išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo paslauga
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statybą leidžiantys dokumentai:
1. Naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį;
2. Ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį;
3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
4. Kitais, negu 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas);
5. Tais atvejais, kai 1–4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai;
norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimą tęsti sustabdytą statybą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 LR statybos įstatymas

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai"

 STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė"
 STR 1.05.06:2010 „Statinio  projektavimas".

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys"

STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai"

 STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai"

 LRV 2000-12-15 nutarimas Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys gauti leidimą statyti naują statinį, pateikia:

1. Prašymą išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius);

2. Statybos projektą ir kompiuterinę laikmeną su statybos projekto įrašu  (suformuotą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" nuostatas);

3. Statybos projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
5. Atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartį su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7. Dokumentą, patvirtinantį apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentus, pagrindžiančius šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.*

 

Asmenys, norintys gauti leidimą rekonstruoti statinį, pateikia:
1. Prašymą išduoti leidimą rekonstruoti statinį (-ius);
2. Rekonstravimo projektą ir kompiuterinę laikmeną su rekonstravimo projekto įrašu  (suformuotą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" nuostatas);
3. Rekonstravimo projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4. Statinio kadastro duomenų bylos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;
5. Statinio bendraturčių sutikimą;
6. Žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
7. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartį su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
8. Dokumentą, patvirtinantį Statybos įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentus, pagrindžiančius šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.*

Asmenys, norintys gauti leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, pateikia:
1. Prašymą išduoti leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);
2. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kompiuterinę laikmeną su šio projekto įrašu  (suformuotą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" nuostatas);
3. Pastato kadastro duomenų bylos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, kopija;
4. Pastato bendraturčių sutikimą dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), (priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 str. nustatyta sprendimų priėmimo tvarka);
5. Žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartį su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

Asmenys, norintys gauti rašytinį pritarimą statinio projektui, pateikia:
1. Prašymą raštu pritarti statinio projektui;
2. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytą statinio projektą;
3. Statinio kadastro duomenų bylos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją – Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose nurodytais atvejais;
4. Statinio bendraturčių sutikimą;
5. Žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise; šio dokumento pateikti nereikia statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais;
6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartį su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7. Dokumentą, patvirtinantį apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentus, pagrindžiančius šios įmokos apskaičiavimo dydį*.

Statybą leidžiančių dokumentų perregistravimas
Asmuo, įsigijęs nuosavybės teise statinį, kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai, norėdamas tęsti šio statinio statybos darbus, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui  pateikia prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu statybą leidžiantį dokumentą.
Tokia pačia tvarka perregistruojami statybą leidžiantys dokumentai, subjektui pakeitus pavadinimą (reorganizavimo atveju) – subjekto nauju pavadinimu.
Perregistruojami tik galiojantys statybą leidžiantys dokumentai.
Ūkininko sodybos statinių statybą leidžiantys dokumentai perregistruojami tik asmenų, turinčių ūkininko pažymėjimą, vardu.

* - įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė

Judita Gaidukevičienė

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
45 darbo dienas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį;
30 darbo dienų – leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį;
20 darbo dienų – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
15 darbo dienų – rašytinių pritarimų projektams ar aprašams atvejais;
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis LRV 2000-12-15 nutarimu Nr.1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

nustatyti valstybės rinkliavos dydžiai:

- leidimo statyti naują ypatingą statinį (statinius) išdavimą 500 Lt/144,81 €
- leidimo statyti naują neypatingą statinį (statinius) išdavimą 250 Lt/72,41 €
- leidimo rekonstruoti ypatingą statinį (statinius) išdavimą 500 Lt/144,81 €
- leidimo rekonstruoti neypatingą statinį (statinius) išdavimą 250 Lt/72,41 €

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752

sąskaita Nr.LT 24 7300 0101 1239 4300

įmokos kodas 53046

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
Prašymų formos

Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius)/ atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)   Parsiųsti

 

Prašymas raštu pritarti statinio projektui   Parsiųsti

 

Prašymas perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą   Parsiųsti