Valstybinių šalpos pensijų skyrimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Šalpos pensijų skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti šalpos pensiją turi:

1. Neįgalūs vaikai (iki 18 m.);
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius;
4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių arba pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
5. Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.


Šalpos pensijos dydis priklauso nuo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotoje pažymoje nurodyto neįgalumo lygio ar netekto darbingumo lygio:

Neįgaliems vaikams (iki 18 m.)

1. sunkus neįgalumas – 2 bazinių pensijų dydžio
2. vidutinis neįgalumas – 1,5 bazinės pensijos dydžio
3. lengvas neįgalumas – bazinės pensijos dydžio

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 m.

1. netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 2 bazinių pensijų dydžio
2. netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos dydžio
3. netekusiems 45-55 procentų darbingumo – 0,75 bazinės pensijos dydžio

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais po 24 m.
1. netekusiems 75-100 procentų darbingumo – bazinės pensijos dydžio
2. netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,9 bazinės pensijos dydžio

Asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,9 bazinės pensijos dydžio

Tėvams, ne mažiau kaip 15 m. slaugiusiems neįgaliuosius

1. netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos dydžio
2. netekusiems 60-70 procentų darbingumo ar sukakusiems senatvės pensijos amžių – bazinės pensijos dydžio

Motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 m. penkis ir daugiau vaikų

1. netekusioms 75-100 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos dydžio
2. netekusioms 60-70 procentų darbingumo ar sukakusiems senatvės pensijos amžių – bazinės pensijos dydžio.

Atnaujinimo data 2010.01.29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas Nr. I-675 (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2005, Nr. 71-2556)
2. Valstybiniai šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 2004, Nr. 47-1558; 2005, Nr. 83-3069)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą ;
2. Asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimą;
4. Pažymą išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
5. Pažymą išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo apie paskirtas ir mokamas valstybinio socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažymą, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
6. Pranešimą iš asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos (tik daugiavaikėms motinoms kreipiantis dėl šalpos pensijos);
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus darbuotoją.


Dokumentai priimami:
 I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.


Papildoma informacija teikiama telefonais 50170


Socialinės paramos skyrius
Žeimių g.13, LT-55158, Jonava

Administracinės paslaugos teikėjas

Marytė Vaišnorienė

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.d.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti