Šalpos kompensacijų skyrimas ir mokėjimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Šalpos kompensacijos skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi:

1. Tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;
2. Motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

Išmokos dydis: šalpos kompensacija yra 1,5 bazinės pensijos dydžio.

Išmokos mokėjimo ypatumai:

1. Šalpos kompensacijos nurodytiems asmenims skiriamos ir mokamos, kai jie sukanka amžių, penkiais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis, netekusiais 60% ir daugiau darbingumo;
2. Šalpos kompensacijos mokamos nepaisant to, ar asmuo gauna valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją.

Atnaujinimo data 2010-01-29
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009m. gruodžio mėn. 09 d. Nr. XI-537

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Vaikų gimimo liudijimus arba vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimą;
4. Vaikų pasus, asmens tapatybės korteles, arba leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (santuokų, ištuokų liudijimus, jei pasikeitusios vaikų pavardės);
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas, patvirtinančias, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
6. Asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimą, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos);
7. Pažymą išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) apie paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažymą, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. – pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą);
9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus darbuotoją.

Dokumentai priimami:
I – 8 -12 val., 12.45 – 17.30 val.
II - IV: 8 - 12 val., 12.45 – 16.30 val.

Papildoma informacija teikiama telefonais 50170

Administracinės paslaugos vadovas

Ingrida Malciuvienė

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti