Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje paslaugos
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius derina išorinės reklamos įrengimo projektus bei išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR reklamos įstatymas;

2. LR rinkliavų įstatymas;

3. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2013-07-30 įsakymu Nr. 4-670;

4. Leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2013-12-31 įsakymu Nr. 13B-2179

5. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr.1TS-0097 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, savivaldybės administracijai raštu turi pateikti:

1. savivaldybės institucijos nustatytos formos paraišką (pridedama);

2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;

3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

 

4. išorinės reklamos įrengimo projektą. Įrengimo projektą sudaro:aiškinamasis raštas; reklaminio  įrenginio vietos schema  topografiniame plane (ne senesniame nei 1 metai), kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės; išorinėsreklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas); išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas; reklaminio įrenginio projektas; laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

5. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą;

6. kitus savivaldybės nustatytus dokumentus (jeigu jie būtini).

Išorinės reklamos įrengimo projektas turi būti suderintas:

1. visais atvejais: su teritorijos, kurioje numatoma įrengti išorinę reklamą, seniūnija; savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atstovu (atsakingu už kalbos taisyklingumą); Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju;

2. kai išorinė reklama planuojama prie valstybinės reikšmės kelių (arčiau kaip 150 metrų atstumu) – su Lietuvos kelių policijos tarnyba; gatvių (arčiau kaip 30 metrų atstumu) – su rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyriu;

3. kai išorinė reklama planuojama prie valstybinės reikšmės kelių ir jų apsaugos zonose – su Lietuvos automobilių kelių direkcija arba jos įgaliota institucija;

4. kai išorinė reklama planuojama inžinerinių tinklų ar  įrenginių apsaugos zonose – su tų tinklų ar įrenginių savininkais, valdytojais ar naudotojais;

5. kai išorinė reklama planuojama saugomose teritorijose – su regiono aplinkos apsaugos departamentu;

6. kai išorinė reklama planuojama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose – su už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakinga institucija.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. (8 349) 50059

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Vaidas Zakarauskas

tel. (8 349) 53821

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ant savivaldybės objektų imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) nustatyta tvarka (toliau – rinkliava). Rinkliavos dydis, lengvatos, mokėjimo ir grąžinimo tvarka nustatoma Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.1TS-0097 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo "

Vietinės rinkliavos dydžiai:

Eil. Nr.

Reklamos vieta

Užimamas plotas,

kv. m

Rinkliavos dydis litais

1.

Tvirtinimas ant savivaldybei priklausančių pastatų sienų, statinių arba įrengimas valstybinėje žemėje, taip pat išorinės reklamos įrengimas ant kelių transporto priemonių, kai išorinė reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio

 

Už kiekvieną reklamos ploto 1 kv. m

0,15xMMA* per metus

(0,25xMMA per metus rajono reprezentacinėse vietose**)

2.

Tvirtinimas ant privataus pastato sienų, statinių, įrengimas privačioje arba įrengimas valstybinėje žemėje, kai yra sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis

Už kiekvieną reklamos ploto 1 kv. m

0,01xMMA per metus

3.

Statymas ant šaligatvių, skveruose ir pan., tvirtinimas ant šaligatvių, infrastruktūros objektų

Už kiekvieną reklamos ploto 1 kv. m

0,015xMMA per mėnesį

0,09xMMA per metus

 

 

* - minimali mėnesinė alga;

** - reprezentacinėmis vietomis laikoma – Jonavos miesto žemutinė dalis; 50 metrų atstumas nuo pagrindinių gatvių: J.Basanavičiaus g., J.Ralio g., Žeimių g., Vasario 16-osios g., Kauno g., Chemikų g., P.Vaičiūno g., Kosmonautų g., Lietavos g., A.Kulviečio g.; magistralinių ir krašto kelių: Jonava-Kaunas, Jonava-Ukmergė, Jonava-Kėdainiai apsaugos zonos.

Mokėjimas gali būti mokamas banke arba internetine bankininkyste:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, Įmonės kodas 188659752

Sąskaita Nr.LT 24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas 53546

Mokant internetinėje bankininkystėje mokėjimo faktas turi būti patvirtintas banko, kurio internetine bankininkyste naudojosi fizinis ar juridinis asmuo.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti