Žeimių street. 13, LT-55158 Jonava
Phone (8 349) 61 394
Fax (8 349) 50 012
Email administracija@jonava.lt
Budget office
Data is collected and stored
Register of Legal Entities
code 188769070
Municipality free line
(8 800) 000 15
>

Kulvos seniūnijos seniūnas

Ramūnas Gudonavičius
Tel.: (8 349) 494 70
El. paštas: ramunas.gudonavicius@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė

Laura Navickienė
Tel.: (8 349) 494 17
El. paštas: laura.navickiene@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Naudingos veiklos organizatorė

Virginija Gecevičienė
Tel.: (8 349) 494 69
El. paštas: virginija.geceviciene@jonava.lt
Pareigybės aprašymas

Viešojo ūkio specialistas

Valerijus Radionovas
Tel.: 8 652 32036
Pareigybės aprašymas

Kulvos nuostatai

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 2  d.

įsakymu Nr. 13B-1024

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULVOS SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

 

I.                   BENDROJI DALIS

 

1. Šie nuostatai apibrėžia Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kulvos seniūnijos (toliau – seniūnijos) uždavinius, funkcijas, atsakomybę.

2. Seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas, seniūnaitijų skaičių ir pavadinimus, seniūnijai perduodamas juridinio asmens (Savivaldybės administracijos) funkcijas sprendimu nustato Savivaldybės taryba.

3. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnija turi sąskaitą banke. Seniūnas turi du antspaudus: „Jonavos rajono savivaldybės administracija Kulvos seniūnas „ . Antspaudo centre – Jonavos rajono  savivaldybės herbas. Ir „ Lietuvos Respublika Jonavos rajono savivaldybės administracija Kulvos seniūnijos seniūnas „. Antspaudo centre Vyčio ženklas.

4. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, mero potvarkiais, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau - Savivaldybės administracijos direktorius) įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

5. Seniūnijos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

6. Seniūno leidžiami įsakymai, įpareigojimai ir pavedimai seniūnijos kompetencijos klausimais privalomi visiems jos teritorijos gyventojams ir joje esančioms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms.

7. Seniūnijos veiklos nuostatus, darbuotojų skaičių ir pareigybes, seniūno, seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnija pavaldi iratskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui.

8.Seniūnijos buveinė – Tarybų g. 2, Kulvos kaimas, Kulvos seniūnija, LT  - 55350 Jonavos rajonas, identifikavimo kodas 288612860.

 

 

II.                SENIŪNIJOS IR SENIŪNO FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI

9. Seniūnija:

9.1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

9.2. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia

savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;

9.3.renka ir rengia dokumentus dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir nepasiturinčių

šeimų mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis;

9.4. vykdo socialinės rizikos šeimų socialinę priežiūrą, teikia siūlymus dėl šeimų įrašymo į

socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir išbraukimo iš apskaitos;

9.5. vertina ir nustato socialinių paslaugų poreikį šeimai bei periodiškai atlieka poreikio peržiūrą;

9.6. priima sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo šeimai;

9.7.dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos

gerinimo priemones;

9.8. informuoja savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie pastebėtą smurto prieš vaikus ir vaikų nepriežiūros atvejus;

9.9. tvarko namų ūkio knygas kaimo vietovėje vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

9.10. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

9.11. kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

9.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

9.13. dalyvauja organizuojant civilinę saugą ir mobilizaciją;

9.14. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

9.15. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

9.16. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

9.17. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros, gyventojų užimtumo programas, organizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

9.18. organizuoja visuomenei naudingus darbus pasitelkiant seniūnijos gyventojus;

9.19. organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų, paslaugų teikimą;

9.20. nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą, nustatyta tvarka dalyvauja skiriant seniūnijos gyventojams socialinę paramą;

9.21. organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

9.22. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

9.23. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;

9.24. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

9.25. pagal savo kompetenciją kartu su Darbo birža pagal savivaldybės parengtą (patvirtintą) viešųjų darbų programą organizuoja viešuosius darbus bedarbiams ir kitiems asmenims, nustatyta tvarka įsiregistravusiems valstybinėje darbo biržoje, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių panaudojimą. Su viešuosius darbus dirbti siųstais asmenimis sudaro darbo sutartis, užtikrina darbo sąlygas, atitinkančias įstatymų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojamų teisės aktų reikalavimus, aprūpina atsiųstus dirbti viešuosius darbus asmenis reikiamomis darbo priemonėmis, būtinomis sutartiems darbams atlikti, ne rečiau kaip kartą per mėnesį moka už dirbtą darbo laiką arba atliktą darbą užmokestį, apskaičiuotą taikant ne mažesnį už valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį (minimalią mėnesinę algą) Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, pildo asmenų, dirbančių viešuosius darbus, vardinį sąrašą, tvarko suminę jų darbo laiko apskaitą ir šiuos duomenis kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu viešųjų darbų atlikimo sutarties nustatyta tvarka pateikia savivaldybei ir Darbo biržai;

9.26. organizuoja visuomenei naudingus darbus bei viešuosius darbus asmenims, nukreiptiems juos atlikti pagal teismų sprendimus;

9.27. prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybės arba savivaldybei panaudos, pasaugos, nuomos ir kitomis sutartimis, patikėjimo teise perduotas turtas, esantis seniūnijai priskirtoje teritorijoje

9.28. teisės aktų nustatyta tvarka teisiškai įregistruoja jų apskaitomą nekilnojamąjį turtą, kaip savivaldybės nuosavybę;

9.29. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko seniūnijos buhalterinę apskaitą, rengia finansinės

atskaitomybės ataskaitas savivaldybės administracijai;

9.30. teikia savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl Tarybai nuosavybės teise priklausančių

pastatų, statinių ir butų remonto, sudaro su nuomininkais savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis;

9.31. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo 

arba nurašymo;

9.32. dalyvauja organizuojant arba organizuoja seniūnijos gyventojų poilsį, laisvalaikio centrų

veiklą, rūpinasi seniūnijos bendruomenės aktyvaus poilsio, sporto, kultūros renginių organizavimu;

 

10. Seniūnas:

10.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

10.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

10.3. rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;

10.4. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

10.5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

10.6. išduota leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

10.7. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

10.8. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

10.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

10.10. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

10.11. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

10.12. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

10.13. informuoja Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir Savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą;

10.14. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

10.15. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

10.16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

10.17. renka statistinius duomenis ir teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms bei savivaldybės

institucijoms;

10.18. bendradarbiauja su rajono policijos komisariato, kitų teisėsaugos organų darbuotojais

nusikalstamumo prevencijos srityje; palaiko ryšius su kitomis valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis seniūnijos teritorijoje;

10.19. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie

savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

10.20. nustatyta tvarka registruoja gyventojų prašymus, skundus, pareiškimus, nagrinėja juos, atsako

pareiškėjams; priima gyventojus jiems rūpimais klausimais;

10.21. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų organizuoja ir atlieka viešuosius

pirkimus, rengia pirkimo dokumentus, kontroliuoja pirkimo verčių apskaitą, su nugalėtojais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą, kaupia ir sistemina su šiais pirkimais susijusią informaciją, rengia ataskaitas bei teikia jas kompetentingoms institucijoms, atlieka kitus veiksmus reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti.

Seniūnas asmeniškai atsakingas už sprendimų, susijusių su seniūnijos viešaisiais pirkimais priėmimą;

10.22. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

10.23. vykdo kitas teisės aktais ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas.

 

III. SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną konkurso būdu (palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato privalumu) skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu.

Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių, ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai

12. Seniūno pavaldumą ir darbo funkcijas reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas pareigybės aprašymas. Kitus seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina seniūnas.

13. Seniūnijos seniūnas bei seniūnijos darbuotojai atsako už tinkamą jiems pavestų pareigų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Darbo kodeksą ir kitus teisės aktus.

14. Seniūnijos seniūno ir seniūnijos darbuotojų teisinius santykius, darbo užmokesčio jiems mokėjimo, kasmetinių atostogų suteikimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei Valstybės tarnybos įstatymas. Seniūną jo atostogų, komandiruočių, ligos ir kitų atvejų metu pavaduoja seniūno pavaduotojas.

15. Seniūnijos gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai nagrinėjami bei visuomenė informuojama Savivaldybės administracijos nuostatuose nustatyta tvarka.

16. Seniūnijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

IV. TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Seniūnas ir seniūnijos specialistai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

17.1. gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

17.2. teikti informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

17.3. kelti kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos;

17.4. dalyvauti žinybiniuose pasitarimuose;

17.5. kitas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose išdėstytas teises.

18. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą seniūnai ir seniūnijos darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. SENIŪNIJOS SENIŪNO IR DARBUOTOJŲ REIKALŲ PERDAVIMAS BEI PERĖMIMAS

 

19. Jeigu seniūnijos seniūnas atleidžiamas iš pareigų, jis privalo perduoti reikalus naujam seniūnui ar kitam administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, dalyvaujant administracijos direktoriaus įsakymu paskirtai komisijai.

20. Perduodant reikalus, surašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame turi būti nurodyti svarbiausi duomenys apie faktinę seniūnijos būklę, jos struktūrą bei etatus, personalo sukomplektavimą, materialines vertybes, seniūnijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą. Kai perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto teiginiais, jis nurodo tai raštu ir pasirašo aktą.

21. Reikalų perdavimo ir perėmimo aktas registruojamas savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje. Buvęs seniūnas bei reikalus perimantis asmuo turi teisę gauti aktų kopiją.

22. Seniūnijos darbuotojų reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Seniūnija likviduojama arba reorganizuojama Savivaldybės tarybos sprendimu. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Savivaldybės tarybos sprendime nurodytiems subjektams;

24. Atleidžiant seniūną iš užimamų pareigų, Seniūnijos valstybės tarnautojų reikalų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys.

 

 

____________________________________