Kultūros paveldas

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA

   Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­ną su­da­ro:

  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nė ap­žiū­ra, ste­bint būk­lę, jos ki­ti­mą ir kitimą lemiančias priežastis;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nis būk­lės ir jos ki­ti­mo fik­sa­vi­mas;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir jų te­ri­to­ri­jų ver­tin­gą­sias sa­vy­bes nai­ki­nan­čių ar ža­lo­jan­čių bei kitaip objektų būklę įtakojančių po­vei­kių ver­ti­ni­mas;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų būk­lės, jos ki­ti­mo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prog­no­za­vi­mas.

   Sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gos specialistas ne re­čiau kaip kar­tą per penkerius me­tus, va­do­vau­da­masis Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ar vie­to­vių ap­žiū­ros, būk­lės fik­sa­vi­mo ir ty­ri­mo at­li­ki­mo už­tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis bei Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to būk­lės tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis, ap­žiū­ri kiek­vie­ną kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą ir fik­suo­ja jo būk­lę, kau­pia su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ir tei­kia ją de­par­ta­men­tui.
   Fik­sa­vi­mo me­tu nu­sta­to­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to  būklės ki­ti­mas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė ir objekto aplinkos būklė ly­gi­na­mos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis).

Valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų Jonavos r. stebėsenos planas 2020 m.

Jonavos rajono nekilnojamųjų kultūros objektų ir paminklų stebėsenos planas 2019 m.

Jonavos rajono valstybės  saugomų ir registrinių nekilnojamųjų kultūros objektų stebėsenos planas 2017 m.

Jonavos rajono valstybės  saugomų nekilnojamųjų kultūros objektų ir paminklų stebėsenos planas 2016 m.

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAI

Normainių koplytėlė

 

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklės

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklės

Kultūros vertybių registras

Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso Lietuvos kario Kosto Chanecko kapas

                                                                                                          Kultūros paveldo objekto

                                                                                                         būklės tikrinimo taisyklių priedas

 

 

 

                                                     Jonavos rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS

PATIKRINIMO AKTAS

     2016-11-25 Nr.13VA-20

(data)

                                                                          Jonava

(užpildymo vieta)

 

 

  1. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1.Pavadinimas: Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso Lietuvos kario Kosto Chanecko kapas  

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre : 24594

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

2006-05-16 ;  Nr: KPD-RM-09

4. Adresas: Skarulių g. 53, Jonava_________________________________

5. Valdytojas :

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

 

6.Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu : Paskelbtas. Valstybės saugomas paminklas

 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris_____________________

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

 

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

 

 

5 – būklė labai

pagerėjo

4 – būklė

gerėja

3 – būklė

nepakito

2 – būklė

blogėja

1 – būklė labai

pablogėjo

1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*

 

V

 

 

 

 

 

 

 

* - Pažymėti - V.

 

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės

taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai,

objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo

darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet

jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini

saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio,

aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros,

buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra

vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo

sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama

jokių priemonių.

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

 

5 – būklė labai

pagerėjo

4 – būklė

gerėja

3 – būklė

nepakito

2 – būklė

blogėja

1 – būklė labai

pablogėjo

1. Pamatai ir nuogrindos

 

 

 

 

 

2. Sienų konstrukcijos

 

 

 

 

 

3. Sienų apdaila

 

 

 

 

 

4. Stogo danga

 

 

 

 

 

5. Stogo konstrukcijos

 

 

 

 

 

6. Langai

 

 

 

 

 

7. Durys

 

 

 

 

 

8. Puošyba (jei yra)

 

 

 

 

 

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p.,

išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

 

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: kultūros paveldo objektas – Chaneckų šeimos kapas, kuriame  palaidotas Lietuvos Belaisvių stovyklos karys Kostas Chaneckas (?-1920). Objektas priklauso Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių kompleksui. Nustatytas  istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus) ir memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus) vertingųjų savybių pobūdis. Reikšmingumo lygmuo- nacionalinis. Kapą žymi juodo granito paminklas su įrašu: „Chaneckų / šeima" . Kapavietė naujai sutvarkyta, aptverta juodo granito tvorele, padengta skalda. Paminklo ir tvorelės  būklė  labai gera, kapavietė reguliariai prižiūrima, tvarkoma.

 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

 

5 – būklė labai

pagerėjo

4 – būklė

gerėja

3 – būklė

nepakito

2 – būklė

blogėja

1 – būklė labai

pablogėjo

1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*

 

V

 

 

 

 

      

 

 

 

***- Pažymėti - V.

 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:  kapinės reguliariai prižiūrimos, tvarkomos.

 

 

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:  2 nuotraukos, 2 lapai.

 

 

14. Kiti dokumentai ________

 

 

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus

           vyriausioji specialistė                                                                                   Edita  Jakutienė

           (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                 (parašas)                                            (vardas ir pavardė