Civilinė sauga

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMŲ 2020 METŲ GRAFIKAS KAUNO PRIEŠGAISRINĖJE GELBĖJIMO VALDYBOJE

JONAVOS RAJONO ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS 2019 METŲ KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ GRAFIKAS

SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2017-2019 PLANAS

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO 2018 METŲ ATASKAITA

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS VERTINIMO ATASKAITA 

SPRENDIMAI DĖL SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO REAGUOTI Į EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS GERINIMO

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO 2019 METŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

ATNAUJINTA 2019 M. JONAVOS RAJONO GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUCIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

Galimi pavojai (2019 m. Rizikos analizės asantrauka)

PATIKSLINTAS 2019 m. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONĖS MAŽUOSE KIAULININKYSTĖS ŪKIUOSE

KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS IR KARO METUI 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

INFORMACIJA APIE JONAVOS RAJONO PAVOJINGĄ OBJEKTĄ AB ACHEMA

PAVOJINGO OBJEKTO AB "ACHEMA" IŠORĖS AVARINIS PLANAS

INFORMACIJA APIE JONAVOS RAJONO PAVOJINGĄ OBJEKTĄ UAB "AVE-MATROX" JONAVOS TERMINALĄ

PAVOJINGO OBJEKTO UAB "AVE-MATROX" IŠORĖS AVARINIS PLANAS