Vedėjas

Vytautas Kaminskas
Tel.: 8 349 54990
El. paštas: vytautas.kaminskas@jonava.lt
Kabinetas: 408

Vyr. specialistas


Civilinės mobilizacijos tarnyba

PATVIRTINTA:

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio   15      d.

įsakymu Nr. 13B-82

 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS MOBILIZACIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Civilinės mobilizacijos tarnyba (toliau – tarnyba) yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
 2. Tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.
 4. Tarnyba steigiama bei likviduojama rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Tarnybos nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
 5. Tarnyba gali turėti savo antspaudą.

 

II. TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

6.1. užtikrinti civilinę saugą, priimančiosios šalies paramos vykdymą ir mobilizaciją rajono savivaldybėje.

 1. Tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. prognozuoja galimas ekstremaliąsias situacijas savivaldybės teritorijoje;
  2. ruošia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;
  3. perspėja valstybės, savivaldybės institucijas, ūkio subjektus, gyventojus apie ekstremaliųjų situacijų grėsmę, informuoja apie jų pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinus gyventojų veiksmus;
  4. teikia metodinę pagalbą civilinės saugos klausimais;
  5. organizuoja civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą;
  6. organizuoja civilinės saugos prevencinių priemonių įgyvendinimą, gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus, gyventojų apmokymą civilinės saugos srityje;
  7. iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų renka informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
  8. kontroliuoja kaip vykdomos civilinės saugos užduotys, kaip ūkio subjektai ir kitos įstaigos laikosi Civilinės saugos įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų;
  9. kaupia, saugo ir atnaujina civilinės saugos priemonių valstybinį rezervą ir prireikus organizuoja jo išdavimą;
  10. organizuoja visų savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos pajėgų telkimą ekstremaliųjų situacijų padariniams šalinti ir gelbėjimo darbams atlikti;
  11.  organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiems ekstremaliųjų įvykių metu;
  12. kontroliuoja rajono ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklę ir teikia jiems metodinę pagalbą;
  13. ruošia įsakymų projektus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais ir teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
  14.  analizuoja civilinės saugos būklę rajone ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas;
  15.  kontroliuoja, kaip rajono civilinės mobilizacijos institucijos ir ūkio mobilizacijos subjektai vykdo Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą;
  16.  teikia duomenis ir ruošia administracijos direktoriaus įsakymus dėl mobilizacijos plano rengimo ir vykdymo, konsultuoja savivaldybės atsakingus darbuotojus rengiant ir tikslinant rajono mobilizacinį planą, ruošia tarybos sprendimų projektus, vykdo mobilizacines užduotis.

 

II. TARNYBOS TEISĖS

8. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

8.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų dokumentų, kurie  reikalingi Tarnybos užduotims atlikti;

8.2. tarnybos funkcijoms ir uždaviniams atlikti gali naudotis savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrenginiais, telefono ir fakso priemonėmis;

8.3. teikti išvadas bei pasiūlymus dėl teikiamų klausimų teisėtumo;

8.4. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

8.5. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

III. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Tarnybos darbui vadovauja vedėjas.
 2. Tarnybos vedėjas:
  1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
  2. atsako už tarnybos vidaus darbo tvarką;
  3. organizuoja tarnybos darbą;
  4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo tarnybos darbuotojams.
 3. Tarnybos vedėjui nesant, jo funkcijas atlieka rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas kitas tarnybos darbuotojas ar kito skyriaus (tarnybos) vedėjas.
 4. Tarnybos darbuotoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja tarnybos vedėjo paskirtas kitas tarnybos darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencija priskirtu klausimus.
 5. Tarnybos darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų tarnybos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

_______________________________________