Vedėja

Valė Baltonienė
Tel.: 8 349 50071
El. paštas: vale.baltoniene@jonava.lt
Kabinetas: 123
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Audronė Stanislauskienė
Tel.: 8 349 50071
El. paštas: audrone.stanislauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 123
Pareigybės aprašymas

Politikos ir administravimo specialistas

Jovita Maciulevičienė
Tel.: 8 349 50071
El. paštas: jovita.maciuleviciene@jonava.lt
Kabinetas: 123
Pareigybės aprašymas

Besituokiančiųjų sąrašai

                             Jie tuoksis spalio 10 dieną

10:00 Andris Bilykas 1972-07-29 ir Zita Jančenkova 1977-04-07

                             Jie tuoksis spalio 11 dieną

12:00 Kęstutis Zabrodinas 1983-04-24 ir Rita Laužikaitė 1985-09-08

                             Jie tuoksis spalio 12 dieną

13:50 Vladimiras Skromovas 1956-07-13 ir Saulutė Dobrovolskienė 1957-05-04

14:00 Česlovas Otstavnov 1982-06-15 ir Zarina Jaroščenko 1983-10-15

14:10 Rimantas Kurkis 1979-07-23 ir Giedrė Cesiulienė 1979-08-01

14:20 Virgilijus Mongirdas 1978-05-27 ir Dalia Jankauskaitė 1986-05-06

                             Jie tuoksis spalio 18 dieną

11:00 Ruslanas Loboda 1972-06-22 ir Larisa Šapauskienė 1973-04-12

12:00 Sergejus Špeniovas 1993-05-26 ir Sandra Dambrauskienė 1988-10-23

 

Metrikacija darbo grafikas

DARBO LAIKAS:

Pirmadienį          8.00-18.00

Antradienį           8.00-17.00

Trečiadienį           8.00-17.00

Ketvirtadienį       8.00-18.00

kasdien                13.00-13.45 (pietų pertrauka)

Penktadienį         8.00-15.00 (be pietų pertraukos)

 

SANTUOKŲ REGISTRAVIMO  ŠEŠTADIENIAIS 2019 M. GRAFIKAS

Sausis

19

Vasaris

2, 23

Kovas

9, 30

Balandis

6, 13

Gegužė

4, 25

Birželis

1, 8, 22

Liepa

13, 20

Rugpjūtis

3, 10, 17, 24

Rugsėjis

7, 21

Spalis

12, 26

Lapkritis

9, 30

Gruodis

7, 28

     

   INFORMACIJA

APIE CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ ĮREGISTRAVIMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2010-2018 METAIS

Metai

Gimimas

Mirtis

Santuoka

Santuokos nutraukimas

2010

519

604

235

164

2011

524

611

252

196

2012

542

669

247

177

2013

494

642

259

205

2014

511

603

305

162

2015

518

623

290

170

2016

542

662

267

135

2017

465

545

264

113

2018

448

603

264

134

                       

PIRMĄ KARTĄ SUSITUOKUSIŲJŲ VYRŲ IR MOTERŲ AMŽIAUS VIDURKIS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Metai

Vyrai

Moterys

2008

28 m.

25 m.

2018

30 m.

27 m.

  

POPULIARIAUSI KŪDIKIŲ VARDAI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018 M.

Mergaičių vardai: Lėja, Emilija, Luknė, Goda, Patricija, Rusnė, Viltė, Milana, Sofija.

Berniukų vardai: Joris, Matas, Jokūbas, Lukas, Pijus, Motiejus, Domas.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

1.

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

 

1.1.

santuokos įregistravimą

20

1.2.

užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

6

1.3.

civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

4,9

1.4.

vardo ir pavardės pakeitimą

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

12

1.5.

NETEKO GALIOS:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

1.6.

užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

6

1.7.

NETEKO GALIOS:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

1.8.

pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

6

1.9.

užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

6

1.10.

santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

60

1.11.

civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas

KEISTA:

2016 12 28 nutarimu Nr. 1274 (nuo 2017 01 01)

(TAR, 2016, Nr. 2016-29885)

2,9

1.12.

daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1), išdavimą

KEISTA:

2019 02 06 nutarimu Nr. 114 (nuo 2019 02 16)

(TAR, 2019, Nr. 2019-01932)

2,9

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                         Jonavos rajono savivaldybės administracijos
                                                                                         direktoriaus 2010 m. lapkričio    2   d.
                                                                                         įsakymu Nr. 13B-1401

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

      1. Civilinės metrikacijos skyrius ( toliau – Skyrius ) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
      2.  Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
      3.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.
      4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius. 
      5.  Skyrius turi savo herbinį anspaudą su Vyčiu.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

      6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra :
      6.1. vykdyti savivaldybei įstatymu pavestą valstybinę ( perduotą savivaldybėms ) funkciją – registruoti civilinės būklės aktų įrašus;
      6.2.  užtikrinti civilinės būklės aktų įrašų registravimo teisėtumą;
      7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
      7.1. registruoja asmens gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės, tautybės keitimą, išduoda tai patvirtinančius liudijimus;
      7.2. siunčia įrašytų civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos;
      7.3. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį, kai ketinama santuoką registruoti užsienio valstybėje;
      7.4. priima asmenų prašymus santuokai sudaryti, santuokai, sudarytai užsienio valstybėje, apskaityti, bažnyčios nustatyta tvarka sudarytai santuokai apskaityti, įregistruoti santuokos nutraukimą, užsienyje įregistruotam santuokos nutraukimui apskaityti, tėvų prašymus kūdikio, gimusio užsienyje, gimimui apskaityti;
      7.5. registruoja santuokos sudarymą skyriaus patalpose ir norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje;
      7.6. išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus ir tarpininkauja gaunant juos iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų bei Lietuvos Valstybės istorijos archyvo;
      7.7. tarpininkauja gaunant pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
      7.8. priima prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės keitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo. Registruoja vardo, pavardės, tautybės keitimą, ištaiso, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda tai patvirtinančius liudijimus;
      7.9. susirašinėja su kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų įrašymo klausimais;
      7.10. informuoja kas ketvirtį KPAT  prie KAM teritorinį Jonavos skyrių apie mirusius vyrus iki 45 metų bei apie vardo, pavardės keitimus;
      7.11. saugo įrašytų pirmųjų civilinės būklės aktų įrašų egzempliorius, tvarko civilinės būklės aktų įrašų archyvą, kasmet sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinį žurnalą, sudaro ir įriša civilinės būklės aktų įrašų knygas pagal įrašų rūšis;
      7.12. surašo dokumentų, griežtos atskaitomybės liudijimų blankų atrinkimo naikinti aktus, organizuoja jų  sunaikinimą;
      7.13.  teikia metodinę paramą rajono seniūnijoms mirties įrašų įrašymo klausimais;
      7.14. teikia metines ataskaitas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai apie įrašytus civilinės būklės aktų įrašus bei panaudotus ( taip pat ir sugadintus ) metrikų liudijimų blankus;
      7.15. pasirūpina griežtos atskaitomybės liudijimų blankais, tvarko jų apskaitą ir užtikrina jų saugumą;
      7.16. nagrinėja pagal kompetenciją piliečių pareiškimus bei skundus;
      7.17. atstovauja pagal įgaliojimą ir kompetenciją rajono savivaldybei visų lygių teismuose.

III. SKYRIAUS TEISĖS

      8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę;
      8.1. gauti iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos informaciją civilinės būklės aktų įrašams įrašyti;
      8.2. susirašinėti su Lietuvos Valstybės istorijos archyvu, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų įrašymo, keitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais;
      8.3. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
      8.4. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;
      8.5. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

      9. Skyriaus darbą organizuoja vedėjas.
      10. Skyriaus vedėjas:
      10.1. atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
      10.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
      10.3. organizuoja skyriaus darbą;
      10.4. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;
      11. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.
      12. Skyriaus darbuotojo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.