Vedėja

Laimutė Vilkauskienė
Tel.: 8 349 59224
El. paštas: laimute.vilkauskiene@jonava.lt
Kabinetas: 416
Pareigybės aprašymas

Vyriausioji vidaus auditorė

Rosita Saladinskienė
Tel.: 8 349 54265
El. paštas: rosita.saladinskiene@jonava.lt
Kabinetas: 416
Pareigybės aprašymas

Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatai

                                                                                    PATVIRTINTA                                                                                                                                                                                                                                                Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugsėjo   13  d.

                                                           įsakymu Nr.  13B-1543

CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS

                    NUOSTATAI

                    I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

                      1. Centralizuota vidaus audito  tarnyba (toliau - Tarnyba) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas vidaus auditui atlikti savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ar kituose savivaldybės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

                      2.  Tarnyba yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų.

                      3. Tarnybos paskirtis – atlikti vidaus auditą: vykdyti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą savivaldybės administracijoje, jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, siekiant užtikrinti jų veiklos gerinimą.

                      4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės  ir vidaus audito, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Finansų ministerijos parengtomis metodikomis, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

                      5.   Tarnybos steigėjas yra Jonavos rajono savivaldybės taryba.

            6. Tarnyba pavaldi ir atskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui. Nuostatus, vidaus audito profesinės etikos taisykles ir metodiką tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius. Tarnybos vedėjo ir vidaus auditorių skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

                      7. Tarnyba privalo turėti dokumentų blankus ir spaudus su savo privalomaisiais rekvizitais vidaus audito procedūroms atlikti.

                       II. TARNYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

                      8. Tarnybos tikslai  - padėti didinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

                      9. Tarnybos uždaviniai:

                      9.1. Tikrinti ir vertinti, ar savivaldybės administracijoje, jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai.

                      9.2. Teikti savivaldybės administracijos direktoriui, rajono savivaldybės administracijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto savivaldybės administracijos padalinio, jai pavaldaus ar jos valdymo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens veiklos ir jos tobulinimo, veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotose savivaldybės administracijos padaliniuose, jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 

III. TARNYBOS FUNKCIJOS

10.  Siekdama nustatytų tikslų ir įgyvendindama iškeltus uždavinius, Tarnyba atlieka šias funkcijas:

10.1. Tikrina ir vertina savivaldybės administracijos  padalinių, jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

10.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų pasiskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

10.1.2   savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;

10.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos  atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

10.1.4. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

10.1.5. asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos  ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

10.1.6. savivaldybės ir jai valdymo teise priskiriamų viešųjų juridinių asmenų turto apsaugą ir apskaitą;

10.1.7. informacinių sistemų valdymą, saugumą, veiksmingumą ir projektus;

10.1.8. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams.

10.2. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę.

10.3.  Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po atlikto audito).

10.4.  Rengia Tarnybos veiklos  planus ir ataskaitas.

10.5.  Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

10.6. Atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus.

10.7. Analizuoja veiklos trūkumus, dėl kurių savivaldybės administracijos ar jos valdymo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas ir siūlo vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą.

10.8. Organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.

10. 9  Pasibaigus ketvirčiui vertina, kaip vykdomas Administracinės naštos mažinimo priemonių planas arba administracinės naštos priemonės, įtrauktos į savivaldybės strateginį veiklosplaną. Ataskaitos dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano arba administracinės naštos priemonių, įtrauktų į savivaldybės strateginį veiklosplaną,vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

10.9. Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

11. Tarnyba, siekdama išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja savo veiklą ir keičiasi informacija su  savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba bei kitais audito vykdytojais. Iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos, parengusi ateinančių metų Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą, teikia jį savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais. Tarnybos veiklos plano projektas teikiamas Valstybės kontrolei. Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos planas turi būti suderintas su savivaldybės administracijos direktoriumi. Patvirtintas planas tikslinamas bendra tvarka.

IV. TARNYBOS VEIKLOS NEPRIKLAUSOMUMAS

12. Tarnyba yra nepriklausoma nuo savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių  asmenų veiklos, jų atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai negali dalyvauti savivaldybės administravimo subjektų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, negali dalyvauti rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus ar kuriant, nustatant ir įgyvendinant savivaldybės administracijos ir jos padalinių, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę, įskaitant finansų kontrolę, jos procedūras.

13. Tarnybai neturi būti daromas joks poveikis, planuojant ir atliekant vidaus auditą bei pateikiant atlikto vidaus audito rezultatus.

14. Suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi, gali būti atliekamas metiniame tarnybos veiklos plane nenumatytas  arba operatyvinis vidaus auditas. Savivaldybės administracijos direktorius gali pavesti Centralizuotai vidaus audito tarnybai atlikti nenumatytą (neplanuotą) vidaus auditą.

                     V. TARNYBOS TEISĖS

                      15. Tarnyba įgyvendindama jai pavestus uždavinius turi teisę:

                      15.1. vadovaudamasi norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

                      15.2. tikrinti savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių bei savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

                      15.3. naudotis savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

                      15.4. be atskiro savivaldybės direktoriaus, savivaldybės  valdymo sričiai priskirtų viešųjų  juridinių asmenų vadovų nurodymo, gauti dokumentų (nutarimų, protokolų, vadovo įsakymų, nuostatų, taisyklių ir kt.), kuriais savo darbe vadovaujasi audituojami struktūriniai padaliniai, originalus bei jų patvirtintas kopijas;

                      15.5. tikrinti audituojamų savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių bei savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus (nutarimus, protokolus, vadovo įsakymus, nuostatus, taisykles ir kt.), turtą, kurį jie valdo, naudoja ar juo disponuoja; atlikti kontrolinius turto matavimus bei jo inventorizaciją;           

                      15.6. gauti audituojamų savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių bei savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

                      15.7.  gavusi savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų savivaldybės administracijos padalinių, jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

                      15.8. reikalauti, kad audituojamų savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai bei savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;

                      15.9.   dalyvauti mokymuose bei kelti kvalifikaciją;

                      15.10. tarnyba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų teisių;

15.11  naudotis visomis teisėmis, suteiktomis administracijos darbuotojams ir tarnautojams;

15.12  gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

15.13  turėti darbo vietą, atitinkančią higienos ir saugos darbe reikalavimus.

                                       VI. TARNYBOS STRUKTŪRA, VALDYMAS BEI VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

            16.  Tarnybai vadovauja ir vadovaudamasis  šiais nuostatais jos veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja Tarnybos vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui. Vidaus audito tarnybos vadovas ir vidaus auditoriai yra karjeros valstybės tarnautojai.

            17. Tarnybos vedėjas užtikrina vidaus audito tarnybos veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir šios funkcijos negali perduoti kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu Tarnybos vadovas:

            17.1. savarankiškai planuoja, organizuoja tarnybos darbą, kad būtų tinkamai vykdomi Tarnybai pavesti uždaviniai ir funkcijos. Organizuoja ir tobulina jos darbą;

            17.2. parengia Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatus, metodiką bei Profesinės etikos taisykles ir teikia jas savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

            17.3. sudaro ir tvirtina Tarnybos strateginius ir metinius Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos planus. Metų veiklos planas raštu suderinamas su savivaldybės administracijos direktoriumi iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Patvirtintas planas tikslinamas bendra plano tvirtinimo tvarka. Tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos ateinančių metų Tarnybos veiklos plano projektą derina su savivaldybės kontrolieriumi;

            17.4. organizuoja savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių bei savivaldybės valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus arba Tarnybos vadovui priėmus sprendimą raštu suderintą su administracijos direktoriumi, atlieka veiklos plane nenumatytus vidaus auditus;

          17.5. nedelsiant informuoja savivaldybės administracijos direktorių arba atitinkamos teisėsaugos instituciją apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus;

          17.6. pateikia vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas  savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams. Šie turi priimti sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. Be to, atliktų vidaus auditų ataskaitos gali būti teikiamos savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos kontrolės komitetui, merui ir savivaldybės kontrolieriui, kai jie raštu to prašo;

          17.7.  organizuoja vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po įvykdyto audito);

          17.8.  perduoda teisėsaugos institucijoms vidaus audito dokumentus, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų;

          17.9.  rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui. Norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Tarnybos darbuotojų tarnybinę veiklą;

          17.10.  kasmet iki kovo 1 d. parengia metinę Tarnybos veiklos ataskaitą;

          17.11. neviršydamas Tarnybos kompetencijos, atstovauja viešajam juridiniam asmeniui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;

          17.12. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

          17.13.  kontroliuoja Tarnybos darbuotojų atliekamą vidaus auditą;

          17.14. teikia  savivaldybės  administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Tarnybos darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

          17.15 stebėjimo teisėmis dalyvauja posėdžiuose, konkursuose, pasitarimuose, vertinimuose, kuriuos organizuoja savivaldybės administracija arba jai pavaldžios įstaigos.

                      18. Tarnybos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs tarnybos vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

                      19. Tarnybos vedėjas tarnybos darbuotojams atlikti vidaus auditą paveda raštu. Šio pavedimo formą ir rekvizitus nustato Tarnybos vedėjas, vadovaudamasis veiklos planu, Vidaus audito metodika, vidaus auditą bei raštvedybą reglamentuojančiais teisės aktais.

                      20. Tarnybos vedėjas vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

VII. ATSAKOMYBĖ

                     21. Tarnybos vedėjas atsako už šiais nuostatais Tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą, jų tinkamą ir savalaikį įvykdymą.

                      22. Tarnybos darbuotojai personaliai atsako už jų parengtų vidaus audito ataskaitų ir išvadų teisingumą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Tarnybos vedėją, jam nesant, pavaduotoja kitas tarnybos  vidaus auditorius.

24. Tarnyba reorganizuojama arba likviduojama Jonavos rajono tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Keičiantis Tarnybos vedėjui dokumentai ir darbo priemonės perduodamos naujam vadovui arba administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui perdavimo-priėmimo aktu, kuris surašomas dviem egzemplioriais ir tvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus.

26.  Vidaus audito klausimais metodiškai vadovauja, Tarnybos veiklos atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams tikrina ir vertina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

______________________________________