Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolimesniam saugojimui

Administracinės paslaugos pavadinimas Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolimesniam saugojimui
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra.

Atnaujinimo data 2020-09-16
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo";
6.  Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo  tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156;
7.  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo";
8.  Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157;
9. Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija);
10. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Kartu  su prašymu priimti dokumentus pateikiama dokumento, liudijančio  įmonės likvidavimo  faktą, kopija.  Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo, būtinas įgaliojimas
3. Jei juridinis asmuo nevykdė veiklos, likvidatorius kartu su prašymu turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos išduotą pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą per visą juridinio asmens veiklos  laikotarpį.

4. Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Agnė Gražulytė, tel. 8 349 59813, el. p. agne.grazulyte@jonava.lt

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Violeta Šaltytė, tel. 8 349 59813, el. paštas violeta.paulauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja Aira Kaunietė, tel. 8 349 58740, el. paštas aira.kauniete@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Pastabos

Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Perduodami dokumentai turi būti sudėti į archyvines dėžutes.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti