Vedėjas

Vaidas Zakarauskas
Tel.: 8 349 35338
El. paštas: vaidas.zakarauskas@jonava.lt
Kabinetas: 427
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (teritorijų planavimas)

Jolanta Daunorienė
Tel.: 8 349 20705
El. paštas: jolanta.daunoriene@jonava.lt
Kabinetas: 428
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė (Specialieji architektūros reikalavimai, Statybą leidžiantys dokumentai, Želdynai)

Judita Gaidukevičienė
Tel.: 8 349 53821
El. paštas: judita.gaidukeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 428B
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistas


Tel.: 8 349 20026
Kabinetas: 428A
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė (topografija)

Eglė Galimovienė
Tel.: 8 349 50059
El. paštas: egle.galimoviene@jonava.lt
Kabinetas: 429
Pareigybės aprašymas

Vyresn. specialistė

Edita Jakutienė
Tel.: 8 349 50196
El. paštas: edita.jakutiene@jonava.lt
Kabinetas: 430
Pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė
Tel.: 8 349 50059
El. paštas: erika.glinskaite@jonava.lt
Kabinetas: 429
Pareigybės aprašymas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.  sausio  14    d. įsakymu  Nr. 13B-0061

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Architektūros ir urbanistikos skyrius (toliau skyrius) yra rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

2.   Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

5. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.

6. Skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos yra šios:

7.1. Teritorijų planavimo srityje:

7.1.1. organizuoti Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą (t.y. vykdyti užsakovo ar projekto administratoriaus funkcijas);

7.1.2. nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

7.1.3. priimti, nagrinėti prašymus ir išduoti reikalavimus žemės sklypų formavimo – pertvarkymo projektams rengti;

7.1.4. derinti Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauti savivaldybei patvirtintiems dokumentams kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese; pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai;

7.1.5. dalyvauti rengiant rajono (rajono miestų ir miestelių) teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;

7.1.6. organizuoti Savivaldybės rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengti medžiagą ir konsultuoti sprendžiant ginčus.          

7.1.7. konsultuoti ir informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

7.1.8. Savivaldybės administracijos direktoriui teikti pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

7.1.9. analizuoti inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, kontroliuoti specialiųjų planų susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti įgyvendinimą;

7.1.10. Tvarkyti savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą.

7.2. Žemėtvarkos srityje:

7.2.1. rengti pasiūlymus dėl žemės sklypų ribų keitimo, derinti žemėtvarkos ir geodezijos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo;

7.2.2. ruošti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Jonavos miesto teritorijoje esančių fizinių ir juridinių asmenų faktiškai naudojamų žemės sklypų pardavimo ar nuomos, žemės sklypų įsigijimo po rajono savivaldybės tarybos bei savivaldybės biudžetinių įstaigų nuosavybės teise turimais pastatais, sąlygų nustatymo;

7.2.3. konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos.

7.2.4. organizuoti Jonavos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos darbą.

7.3. Statybos srityje:

7.3.1. priimti iš statytojų (užsakovų) prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti rajone statomiems ar griaunamiems statiniams ir pastatams, vesti jų apskaitą;

7.3.2. išduoti statytojui (užsakovui) statybą leidžiančius dokumentus rajone statomiems ar griaunamiems statiniams ir pastatams, vesti jų registrą;

7.3.3. tvarkyti ir registruoti išduodamų statybą leidžiančių dokumentų ir griovimo projektų dokumentaciją;

7.3.4. priimti iš statytojo (užsakovo) paraiškas specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, parengti savivaldybės kompetencijai priklausančius reikalavimus, teikti paraiškas technines ir specialiąsias projektavimo sąlygas nustatančioms institucijoms, įvertinti jų parengtas technines ir specialiąsias sąlygas.

7.3.5. išduoti statytojui (užsakovui) specialiuosius architektūros reikalavimus;

7.3.6. vykdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro statybiniuose techniniuose reglamentuose nurodytas funkcijas per įdiegtą informacinę sistemą „Infostatyba";

7.3.7. derinti mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo ir apželdinimo projektus;

7.4. Saugotinų teritorijų priežiūros srityje teikti siūlymus dėl saugomų teritorijų steigimo bei gamtos paminklų statuso suteikimo.

7.5. Paveldotvarkos ir paveldosaugos srityje:

7.5.1. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą, apsaugą ir administravimą:

7.5.1.1. rengti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;

7.5.1.2. ruošti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo klausimais;

7.5.1.3. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos (toliau Departamentas) kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka.

7.5.1.4. apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių.

7.5.1.5. inicijuoti ir organizuoti kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikti jų duomenis Kultūros vertybių registrui.

7.5.1.6. rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros paveldo apsaugos departamentui dėl kultūros vertybių apsaugos ir kasmetinių tvarkymo darbų programų.

7.5.1.7.  administruoti savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkymą.

7.6. Viešųjų pirkimų srityje:

7.6.1. dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos darbe;

7.6.2. vykdyti visas Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente numatytas užduotis.

7.7. Išorinės reklamos srityje:

7.7.1. užtikrinti, kad leidimai išorinei reklamai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir kitų įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimus.

7.7.2. atlikti leidimų išorinės reklamos įrengimui išdavimą, atsisakymą juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimą.

7.7.3. paskaičiuoti vietinės rinkliavos mokestį už išorinės reklamos įrengimą, vadovaujantis Leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir kitų įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais.

7.7.4. atlikti išorinės reklamos turinio vizualinės kokybės, įrengimo, eksploatavimo bei išardymo stebėjimą.

7.7.5. kontroliuoti kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais ar Savivaldybės teritorijoje įrengtoms išorinėms reklamoms yra išduoti leidimai ir ar yra atliktas vietinės rinkliavos mokėjimas už  išorinės reklamos įrengimą.

            7.8. Gyvenamųjų vietovių registro srityje: 

7.8.1. rengti dokumentaciją tvarkant gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimą ir keitimą bei ribų keitimą ir vesti jų apskaitą;

7.8.2. rengti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl gatvių pavadinimų, numerių pastatams ir butams suteikimo, keitimo ir vesti jų apskaitą.

7.9. Geodezijos ir kartografijos srityje:

            7.9.1. valdyti ir naudoti savivaldybės teritorijos 1:500 – 1:5000 mastelio topografinius planus, georeferencines duomenų bazes bei geodezinius tinklus;

            7.9.2. spręsti geodezinės topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;

            7.9.3. organizuoti savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografavimo darbus, topografinių planų, georeferencinių duomenų bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą ir nustatyti savivaldybės naudojimo bei teikimo tvarką;

            7.9.4. vadovaujantis georeferencinių duomenų bazių specifikacijomis, nustatyti savivaldybės teritorijos duomenų bazių turinį bei naudojimosi sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, nepažeidžiant autorių teisių į duomenų bazes;

            7.9.5. pagal savivaldybės kompetenciją atlikti geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

            7.9.6. teikti įgaliotoms institucijoms savo turimus duomenis,  reikalingus sudaryti bei atnaujinti baziniams ir specialiesiems žemėlapiams.

            7.10. Saugotinų medžių ir krūmų srityje:

            7.10.1. spręsti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ir kitokius pašalinimo atvejus;

            7.10.2. dalyvauti želdinių apsaugos ir priežiūros komisijose, priimti sprendimus ir išduoti leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

            7.10.3. kontroliuoti medžiams ir krūmams padarytos žalos atliginimą ir skaičiuojamosios vertės nustatymą už saugotinų medžių ir krūmų kirtimą.

            7.11.  tvarkyti skyriaus archyvinius dokumentus.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Skyrius įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, uždavinius, turi šias teises ir pareigas:

8.1. gauti iš rajono savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis, ataskaitas ir kitą medžiagą, kuri reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

8.2. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;

8.3. kelti kvalifikaciją rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

8.4. savivaldybės teritorijoje nekliudomi apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros

vertybes, gauti iš statytojų, savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

8.6. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui ir rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus:

8.6.1. dėl Savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo;

8.6.2. dėl saugomų teritorijų steigimo bei gamtos paminklų statuso suteikimo, projektuojamų, numatomų statyti ar statomų gamtosaugos objektų tikslingumo ir dėl būdų šiems projektams įgyvendinti.

8.7. gauti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti:

8.7.1. apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;

8.7.2. saugos ir gamtonaudos klausimais iš visų Savivaldybės teritorijoje esančių ir veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrovių, privačių asmenų;

8.7.3. iš Savivaldybės administracijos skyrių, nekilnojamųjų kultūros vertybių savininkų ir valdytojų apie nekilnojamąsias kultūros vertybes.

8.8. dalyvauti rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai, dalyvauti valstybinėse pastatų ir statinių priėmimo naudoti komisijose ir atstovauti savivaldybės interesams;

8.9. dalyvauti atliktų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų priėmimo komisijose;

8.10. vykdyti iš rajono savivaldybės lėšų statomų ar tvarkomų objektų užsakovų funkcijas;

8.11. informuoti visuomenę apie skyriaus darbą, apie ruošiamus teritorijų planavimo dokumentų, statybų projektus, teikiamus ES struktūriniams ir kitiems fondams finansuoti, vykdomus viešuosius pirkimus, apie skyriaus darbą informuoti visuomenę internetiniame puslapyje.

8.12. turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

9. Skyriaus darbą organizuoja ir vadovauja skyriui vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius LR Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

10.2. organizuoja skyriaus darbą;

10.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams.

11.  Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

12. Skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas arba darbuotojai. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

 

_________________________________