Vedėja


Tel.: 8 349 61039
Kabinetas: 407
Pareigybės aprašymas

Ekologė

Danguolė Keršienė
Tel.: 8 349 20704
El. paštas: danguole.kersiene@jonava.lt
Kabinetas: 321
Pareigybės aprašymas

Vyr. specialistė

Diana Petkevičienė
Tel.: 8 349 50193
El. paštas: diana.petkeviciene@jonava.lt
Kabinetas: 415
Pareigybės aprašymas

Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius

PATVIRTINTA:

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr.13B-437

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APLINKOS IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius (toliau – skyrius) yra Jonavos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

            2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

            3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, rajono savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais.

            4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina  rajono savivaldybės administracijos direktorius.

           

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

5. Skyriaus uždaviniai yra :

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, reguliuoti gamtos išteklių bei kitų, turinčių įtaką aplinkai, objektų naudojimą ir užtikrinti sveiką Jonavos rajono aplinką;

5.2. Vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir kitais teisės aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo srityse;

5.3.  Kaupti informaciją apie miesto aplinkosauginę situaciją ir jos kitimą;

5.4. Bendradarbiauti su savivaldybės teritorijoje paskirtu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Administratoriumi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo klausimais, sudaryti palankias sąlygas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemai administruoti, funkcionuoti bei vystytis;

5.5.  Įgyvendinti valstybės sveikatos politiką savivaldybės teritorijoje;

5.6. Derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas;

5.7. Numatyti ir savivaldybėje organizuoti sveikatinimo veiklą (asmens ir visuomenės sveikatos), vykdyti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – organizuoti antrinę sveikatos priežiūrą;

5.8. Koordinuoti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

5.9. Rengti ir koordinuoti sveikatos programas ir projektus.

 

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka funkcijas:

6.1 Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant užtikrinti valstybės aplinkos apsaugos politikos, valstybės sveikatos priežiūros politikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka. Derina teisės aktų, reglamentuojančių komunalinių atliekų tvarkymą (įskaitant dvinarę įmoką/rinkliavą), pakeitimus bei svarsto gautus iš paslaugų Administratoriaus dvinarės įmokos/rinkliavos dydžio ir jo pakeitimų skaičiavimus ir argumentuoją jų pagrindimą;

6.2. Vykdo gyventojų ir įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimą savo kompetencijos ribose;

6.3. Teikia pasiūlymus ir koordinuoja pagrindinių skyriaus kuruojamų sričių priemonių ir projektų įtraukimą į savivaldybės  rengiamus ir vykdomus plėtros planus bei programas;

6.4. Organizuoja savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą bei jos lėšomis finansuojamų priemonių pagal skyriaus kompetenciją įgyvendinimą;

6.5. Organizuoja savivaldybės aplinkos oro valdymo programos rengimą bei organizuoja jos vykdymą rajono teritorijoje;

6.6. Derina fizinių ir juridinių asmenų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, taip pat gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvus;

6.7. Organizuoja strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, apimties nustatymo dokumentų, ataskaitų, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų bei ataskaitų nagrinėjimą ir teikia išvadas, pasiūlymus;

6.8. Kontroliuoja, kaip komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Administratorius vykdo savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimą;

6.9. Derina parengtas sveikatos programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą savivaldybėje;

6.10. Kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių, nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;

6.11. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priežiūrą ir kitas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas priemones;

6.12. Organizuoja savivaldybėje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, medicininį auditą;

6.13. Bendradarbiauja su Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.14. Organizuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Jonavos rajono savivaldybė, veiklą masinių renginių metu;

6.15. Analizuoja sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Jonavos rajono savivaldybė, veiklos ataskaitas ir teikia Administracijos direktoriui informaciją apie situaciją šiose įstaigose;

6.16. Įgyvendina Valstybinę triukšmo prevencijos veiksmų programą, organizuoja tyliųjų zonų, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, nustatymą, rengia triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles, triukšmo stebėseną (monitoringą) tyliosiose zonose;

6.17.  Dalyvauja komisijų (darbo grupių) veikloje iškilusioms problemoms spręsti;

6.18. Vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų;

6.19. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

 

IV. SKYRIAUS  TEISĖS

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. Gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;

7.2. Naudotis savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrenginiais, telefono ir fakso priemonėmis darbo reikalais;

7.3. Teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl komisijų, darbo grupių sudarymo pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti,

7.4. Dalyvauti administracijos vadovų pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais;

7.5. Teikti vadovybei pasiūlymus dėl priemonių skyriaus ir savivaldybės darbui gerinti.

7.6.  Turėti ir kitas teisės aktuose numatytas teises.

 

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. Atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

9.2. Atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;

9.3. Organizuoja skyriaus darbą;

9.4. Teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;

10. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas skyriaus darbuotojas.

11. Skyriaus darbuotojo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja skyriaus vedėjo paskirtas kitas skyriaus darbuotojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio darbuotojo kompetencijai priskirtus klausimus.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatų ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.     

 

 

__________________