Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Nuompinigių kompensavimas

NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMAS
                      Nauja paramos forma - nuomos mokesčio ar jo dalies kompensavimas tiems asmenims ir šeimoms (toliau šeima), kurie būstą nuomojasi komercine tvarka.
                    Šeimos, kurios tinkamą būstą nuomojasi rinkoje iš kitų fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybę) ir turi teisę į paramą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą galės gauti komercine tvarka mokamo nuomos mokesčio pilną arba dalinę kompensaciją. Kompensacija mokama už kiekvieną komercinės nuomos mėnesį nuo tada, kai ji yra paskiriama iki tol, kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena išsinuomotame būste ir turi teisę į paramą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.
Nuomos mokesčio kompensacijos dydis yra skirtingas skirtingose savivaldybėse. Jis kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka yra perskaičiuojamas, įvertinant socialinės apsaugos ir darbo ministerijos metams tvirtinamus bazinius kompensacijos dydžius. 2020 metais Jonavos rajone vieno mėnesio kompensacijos dydis vienam šeimos nariui kompensacija siektų 64,96 Eur per mėnesį, dviejų asmenų šeimai – 90,94 Eur per mėnesį, trijų asmenų šeimai, priklausomai nuo nuomojamo būsto dydžio, iki 116,93 Eur per mėnesį, o keturių ir daugiau asmenų šeimai, priklausomai nuo nuomojamo būsto dydžio, iki 35,73 Eur per mėnesį vienam šeimos nariui. Būstas turi būti tinkamas šeimai gyventi, vadinasi jame vienam šeimos nariui turi tekti ne mažiau kaip 10 kvadratinių metrų naudingojo ploto ir bet kuriuo atveju, kompensacijos dydis negali viršyti nuomos sutartyje nurodyto nuomos mokesčio dydžio.
                      Kompensacijos dydis kasmet gali keistis, jei socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinus pokyčius būsto nuomos rinkoje, pakeis bazinius kompensacijos dydžius arba Vyriausybė pakeis kompensacijos apskaičiavimui naudojamą koeficientą (šiuo metu jis lygus vienetui), bet tikėtina, kad kompensacijų dydžiai atitiks būsto nuomos rinkoje vykstančius nuomos kainų pokyčius. Lėšas numatoma skirti kiekvienais metais įvertinant poreikį, t. y. paskaičiavus kiek kompensacijų yra mokama ir kiek tam reikės lėšų einamaisiais metais, todėl turėtų būti užtikrintas kompensacijos mokėjimas visą laikotarpį kol galioja nuomos sutartis, nuomininkai gyvena nuomojamame būste ir turi teisę į paramą pagal valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. Įstatyme numatyta, kad kompensacija mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d. Tai pakankamas laikotarpis metų pradžioje, kad būtų apskaičiuoti kompensacijų dydžiai. Jei  visgi laiku negautumėme lėšų, kompensacija už vėluojamą laikotarpį būtų išmokama vėliau kartu su sekančiomis išmokomis. Panašiai atsitiktų ir tuomet, jei nuomininkai įsiskolintų už būsto nuomą. Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka kompensacijos mokėjimas galėtų būti sustabdytas, tačiau vėliau, nuomininkui padengus įsiskolinimą, kompensacijos mokėjimas būtų atnaujinamas, sumokant kompensaciją ir už tą laikotarpį, kai jos mokėjimas buvo sustabdytas.
                      Nuomos sutartis tarp nuomotojo ir nuomininko turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Sutartyje turi būti nurodytas nuomos mokesčio dydis ir sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kitų sutarties sąlygų savivaldybės administracija nereguliuos.
                      Į nuomos mokesčio kompensaciją turi teisę pretenduoti visi kas turi teisę į socialinio būsto nuomą pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, t. y. visi tie, kurie neturi tinkamo nuosavo būsto ir kurių deklaruotas turtas, įskaitant per metus gautas pajamas, neviršija įstatyme nustatytų dydžių:
Asmenų sk.*
Pajamos
Turtas
Asmuo be šeimos
6 375 Eur/m.
7 000 Eur.
Dviejų ar trijų asmenų šeima
13 250 Eur/m.
14 000Eur.
Keturių asmenų šeima
15 500 Eur/m.
28 000 Eur.
Gaunant kompensaciją galima ir gauti valstybės remiamą būsto kreditą, ir laukti socialinio būsto nuomos. Visos kompensaciją gaunančios šeimos kompensacijos gavimo metu išlieka įrašytos sąrašuose socialinio būsto nuomai.
                      Norint gauti nuomos mokesčio kompensaciją reikia  pateikti savivaldybės administracijai  prašymą bei nuomojamo būsto nuomos sutartį. Tiems, kas jau įsirašę į sąrašus, gali tekti atnaujinti duomenis apie gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį ir turimą turtą, įskaitant per metus gautas pajamas.
                      Savivaldybės administracija nepadės nei nuomininkams susirasti nuomotojo, nei nuomotojams susirasti tinkamo nuomininko. Taip pat nereguliuos nuomos sąlygų, negarantuos už nuomininkų įsipareigojimų vykdymą ir neturės poveikio priemonių nuomotojams, kurie vienai pageidaujančiai šeimai sutinka išnuomoti būstą, o kitai atsisako. Nuomotojams pageidaujant, mes galėsime potencialiems nuomininkams pranešti apie esamą pasiūlą, bet net ir tuomet, nuomos sutarties sudarymas ir jos sąlygos yra šalių susitarimo reikalas, kuriame savivaldybės administracija nedalyvaus. Tiems, kam nepavyksta išsinuomoti būsto rinkoje galėsime pasiūlyti tik pasinaudoti kita paramos forma ir išsinuomoti socialinį būstą iš savivaldybės.
                      Kompensaciją gaunančios šeimos, kaip ir visos socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų sąrašuose įrašytos šeimos privalės kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti savo turtą, įskaitant pajamas, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. To nepadarius, bus ne tik nutraukiamas kompensacijos mokėjimas, bet ir išbraukiama iš sąrašų socialinio būsto nuomai.
                      Be to, svarbu žinoti, kad šeimos, kurios nuomos mokesčio kompensacijos gavimo metu praranda teisę į šią kompensaciją, nedelsiant privalo pranešti apie tai savivaldybės vykdomajai institucijai ir grąžinti neteisėtai gautos kompensacijos dalį. Nustačius neteisėto kompensacijos gavimo atvejus, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, o savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas išieškoti neteisėtai išmokėtą kompensaciją yra vykdomasis dokumentas ir jeigu šis sprendimas nevykdomas geranoriškai, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
                      Pagrindiniai atvejai, kai pasikeitus šeimos sudėčiai, šeimos narių darbo užmokesčiui bei kitoms aplinkybėms prarandama teisė gauti kompensaciją: nuomininkai negyvena nuomojamame būste, nutraukiama arba pasibaigia ir nepratęsiama nuomos sutartis, nedeklaruojamas turtas, įskaitant pajamas, įsigyjamas tinkamas šeimai būstas, šeimos pajamos ir turtas viršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus dydžius.
                      Išsamesnę informaciją galima gauti atvykus konsultacijai į rajono savivaldybės administracijos 107 kabinetą gyventojų priėmimo valandomis: pirmadieniais nuo 9.00 iki 12.00 valandos ir nuo 13.00 iki 18.00 valandos, ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 12.00 valandos ir nuo 13.00 iki 17.00 valandos.
 
 
Parengta 2020 m. rugsėjo 1 d.