SKELBIAMAS KONKURSAS TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS EITI

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Turto skyriaus vyriausiasis specialistas

 (Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10)

 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo administravimo srityje. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles.  Savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema), adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 349) 500 86, sigita.cepiene@jonava.lt


Komentarų dar nėra. Būk pirmas.